ARCHIWUM EMIGRACJI: STUDIA - SZKICE - DOKUMENTY English

O czasopiśmie

„Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” to jedyne w Polsce czasopismo naukowe poświęcone problematyce emigracji polskiej XIX i XX wieku postrzeganej w perspektywie historycznej, politologicznej, socjologicznej i kulturowej. Pismo podejmuje także tematykę procesów migracyjnych na świecie w XX i XXI wieku w ich kulturowym kontekście.

W kolejnych numerach „Archiwum Emigracji” publikowane są studia biograficzne, opracowania z zakresu literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, artykuły dotyczące działalności poszczególnych twórców czy postaci życia politycznego lub społecznego emigracji. Tym ostatnim poświęcane są numery monograficzne (dotychczas ukazały się te dedykowane m.in. Jerzemu Giedroyciowi, Stefanii Kossowskiej, Józefowi Mackiewiczowi, Tymonowi Terleckiemu, Kazimierzowi Brandysowi). Ukazują się również inne numery tematyczne. Zachęcamy osoby gotowe do podjęcia się roli redaktora merytorycznego do zgłaszania koncepcji takich zeszytów.

Dodatkowy blok materiałów publikowanych w piśmie stanowią wspomnienia o emigrantach, zbiory korespondencji, opracowania ineditów i przedruki ważnych, a zapomnianych lub trudno dostępnych tekstów, zestawienia bibliograficzne, recenzje i omówienia publikacji poświęconych emigracji. W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeprowadzonej w roku 2019, „Archiwum Emigracji” uzyskało 40 punktów. Pismo jest przyporządkowane do dwóch dyscyplin: historia i literaturoznawstwo.

Kartka z historii

Pismo powstało w roku 1998, z inicjatywy pracowników i współpracowników Archiwum Emigracji, pracowni archiwalno-badawczej powstałej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w 1995 roku. Ukazuje się w serii wydawniczej „Archiwum Emigracji. Studia i materiały do dziejów emigracji polskiej po 1939 r.”, redagowanej przez Stefanię Kossowską (do 2003) oraz Mirosława A. Supruniuka.

Do października 2019 roku było wydawane w Bibliotece Uniwersyteckiej, a od listopada 2019 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagroda „Archiwum Emigracji”

Od roku 2000 redakcja czasopisma „Archiwum Emigracji” przyznaje coroczną nagrodę za wyróżniające się prace magisterskie i doktorskie poświęcone historii emigracji polskiej w XX wieku. Nagroda ma zasięg międzynarodowy.

Zaproszenie do współpracy

„Archiwum Emigracji” jest czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym. Dlatego do współpracy zapraszamy m.in. historyków, badaczy literatury i sztuki, socjologów, muzykologów, bibliografów, językoznawców, antropologów, teologów, kulturoznawców (w tym teatrologów i filmoznawców).

Zastrzegamy, że zgodnie z profilem pisma punktem odniesienia dla przyjmowanych do druku tekstów jest emigracja polska lat 1939-1989. Nie oznacza to, że ograniczamy się tylko do niej. W jej kontekście interesują nas także teksty i bloki tekstów poświęcone:

  • historyczno-społecznym uwarunkowaniom politycznych emigracji z państw Europy Środkowo-Wschodniej (w tym z ZSSR),
  • relacjom myśli politycznej i kulturowej emigracji 1939-1989 z Wielką Emigracją doby romantyzmu i późniejszym falami uchodźstwa polskiego,
  • politycznym, organizacyjnym i społecznym relacjom emigracji politycznej z państwami osiedlenia, Polską i ZSRR,
  • wymianie kulturowej i adaptacji do nowych obszarów językowych emigrantów politycznych osiadłych w różnych częściach globu,
  • migracjom z Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku w kontekście dziedzictwa emigracji 1939-1989,
  • kulturowym aspektom i reprezentacjom zjawisk migracyjnych w skali globalnej.

Osoby zainteresowane współpracą czy to w roli autorów, czy redaktorów merytorycznych monograficznych zeszytów „Archiwum Emigracji” proszone są o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w zakładce „Dla autorów” i kontakt z redakcją.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Archiwum Emigracji Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji