ARCHIWUM EMIGRACJI: STUDIA - SZKICE - DOKUMENTY English

STYPENDIUM NAUKOWE I LITERACKIE IM. JERZEGO PIETRKIEWICZA
Edycja 2015

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Pietrkiewicza w Londynie oraz „Archiwum Emigracji” w Toruniu ogłaszają konkurs na stypendium na prowadzenie badań poza Polską oraz na realizację projektu literackiego młodego twórcy.

O liczbie stypendiów przyznawanych w danym roku Fundacja poinformuje w corocznym ogłoszeniu konkursowym. Maksymalnie będzie się przyznawać 3-4 stypendia rocznie w kwocie do 10 000 funtów każde.

O stypendia mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które w momencie składania wniosku nie przekroczyły 25 roku życia, realizujące projekty badawcze z zakresu:

  1. językoznawstwa,
  2. historii literatury (polskiej lub angielskiej – szczególnie preferowane będą tematy wiążące się z osobą i twórczością Patrona fundacji),
  3. projekty translatorskie (tłumaczenia dzieł literatury polskiej na język angielski i angielskiej na polski),
  4. związków historycznych i kulturowych polsko-brytyjskich,
  5. naukowych edycji dokumentów polskiego życia literackiego na obczyźnie,
  6. oraz młodzi pisarze i poeci, pragnący wykorzystać pobyt za granicą dla realizacji zamierzeń twórczych.

Stypendium (w każdej z kategorii) jest przyznawane na pobyt poza Polską w celu realizacji projektu badawczego, edytorskiego lub artystycznego. Stypendysta sam decyduje o terminie wykorzystania przyznanej kwoty do końca roku kalendarzowego, w którym stypendium przyznano. Wnioski należy składać w „Archiwum Emigracji” do 15 maja 2015 r. Jury (Rada Naukowa i Redakcja „Archiwum Emigracji”) wybierze po 2 kandydatury na każde stypendium – ostateczną decyzję podejmują przedstawiciele Fundacji. Wszelkie publikacje (naukowe i artystyczne), powstałe w wyniku wykorzystania stypendium, ukazując się w druku muszą być opatrzone adnotacją, że zostały przygotowane z pomocą Fundacji.

Aplikacja

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Archiwum Emigracji Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji