ARCHIWUM EMIGRACJI: STUDIA - SZKICE - DOKUMENTY English

KONKURS O NAGRODĘ "ARCHIWUM EMIGRACJI"
ZA PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ NA TEMAT EMIGRACJI POLSKIEJ XX WIEKU

Regulamin

Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w.

 1. Nagrodę przyznaje się za wybitną pracę magisterską i osobno rozprawę doktorską, obronioną w roku bieżącym, w jednej z czterech dziedzin:
  1. literaturoznawstwo (także: teatr, językoznawstwo)
  2. historia (także: źródłoznawstwo, biografistyka, czasopiśmiennictwo, bibliografia, wojskowość)
  3. historia kultury i socjologia (także: naukoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, muzykologia)
  4. historia sztuki (także: historia książki, edytorstwo, muzealnictwo)
 2. Nagrodę przyznaje redakcja czasopisma "Archiwum Emigracji", w wyniku konkursu organizowanego raz w roku. Nagrodę wręcza się na początku października, w czasie inauguracji roku akademickiego na UMK.
 3. Jury Nagrody stanowią członkowie Redakcji i Naukowej Rady Redakcyjnej czasopisma "Archiwum Emigracji": Egidijus Aleksandravičius, Ewa Bobrowska, Alice-Catherine Carls, Swietłana Czerwonnaja, Beata Dorosz, Anna Frajlich, Zbigniew Girzynski, Douglas Hall, Adam Kola, Jarosław Koźmiński, Joanna Krasnodębska, Jerzy R. Krzyżanowski, Wojciech Ligęza, Rafał Moczkodan (z-ca przewodniczącego jury), Józef Olejniczak, Krzysztof Pomian, Dobrochna Ratajczakowa, Jan W. Sienkiewicz, Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk (przewodniczący jury), Aleksej Wasiliew, Mariusz Wołos.
 4. Ideę Nagrody w 1999 roku wsparła Honorowa Kapituła Nagrody, w której skład weszli wybitni przedstawiciele kultury polskiej na obczyźnie: Józef Bujnowski, Maria Danilewicz Zielińska, Andrzej S. Ehrenkreutz, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski, Jan Kott, Stefania Kossowska, Jerzy R. Krzyżanowski, Jerzy Krzywicki, Danuta Mostwin, Olga Scherer, Tymon Terlecki.
 5. Niepublikowane prace magisterskie i rozprawy doktorskie w dwóch egzemplarzach mają prawo zgłaszać instytuty naukowe, promotorzy i recenzenci w terminie do 31 lipca każdego roku, na adres redakcji czasopisma.
 6. Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Senatu RP. Kancelaria Senatu RP jest fundatorem Nagród "Archiwum Emigracji".
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu Archiwum Emigracji Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji