Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

Przeprowadzenie usługi ucyfrowienia 11 srebrnych opraw książkowych z XVI w., znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi ucyfrowienia 11 srebrnych opraw książkowych z XVI w., znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Zamówienie dotyczy ucyfrowienia zbioru 11 ksiąg w srebrnych oprawach pochodzących ze Srebrnej biblioteki księcia Albrechta Hohenzollerna i jego drugiej żony Anny Marii, które powstały w okresie 1545-1562. Należy wykonać ucyfrowienie z wykorzystaniem technik 3D jedenastu srebrnych opraw książkowych, którego celem jest dokumentacja oraz udostępnienie zbioru w postaci cyfrowej, i przygotować 11 trójwymiarowych prezentacji multimedialnych dostosowanych do prezentacji w Internecie na komputerach, tabletach i smartfonach.

Szczegółowy opis obiektów: zob. załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie dotyczy ucyfrowienia 11 obiektów zabytkowych w ramach projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.1 ,,Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki’’ (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (nr umowy: POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z dnia 01.08.2018 r.).

Termin składania ofert

15.04.2019 r., do godziny 10:15.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

  1. korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, sekretariat;
  2. osobiście w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (adres jw.);
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bu.umk.pl – w tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Przeprowadzenie usługi ucyfrowienia 11 srebrnych opraw. Sygn. 32-BU.610.9.2018”).

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: 320 dni od momentu zawarcia umowy, jednak zgodnie z harmonogramem projektu PO PC, wymienionego w Rozdziale IV ust. 1 Zapytania, nie później niż do 1.04.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawiadamia – na podstawie art. 92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej Ustawą, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zapytania ofertowego, ogłoszonego dnia 28.03.2019 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1176157 pn. Przeprowadzenie usługi ucyfrowienia 11 srebrnych opraw książkowych z XVI w., znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, która została złożona przez:

Restauro sp. z o.o.
ul. Wola Zamkowa 6
87-100 Toruń

z ceną ofertową brutto: 64 944,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę spełniła wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem i złożenie ofert.

Załączniki:

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest również w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1176157#