Granty

 1. Grant badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt: Inwentaryzacja i opracowanie spuścizn archiwalnych i kolekcji dziel sztuki polskich artystów w Wielkiej Brytanii w XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu - Kolekcja Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego. Kierownik grantu: prof. dr hab. J.W. Sienkiewicz. Badania zaplanowane na lata 2012-2017.
 2. Grant badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt.: HINC ITUR AD ASTRA. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939. Monografia zespołowa – opracowanie publikacji. Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Supruniuk. Badania zaplanowane na lata 2012-2017.
 3. Grant badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt.: Badania i opracowanie inwentarza rękopisów nowożytnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Kierownik projektu: dr Andrzej Mycio. Badania zaplanowane na lata 2012-2016.
 4. Grant MKiDN z programu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego: Digitalizacja najcenniejszych średniowiecznych rękopisów BGUMK. Kierownik projektu: dr Andrzej Mycio. Realizacja grantu w roku 2013.
 5. Grant MNiSW ze strumienia finansowego na Działalność Upowszechniająca Naukę: a. Retrokonwersja opisów czasopism z tradycyjnego katalogu Biblioteki UMK do elektronicznego, kierownik zadania mgr Magdalena Gołota-Majewska. b. Cenne kolekcje Pomorza i Kujaw online – jako źródło do badań naukowych, kierownik zadania dr Andrzej Mycio. c. Wprowadzenie do obiegu naukowego niemieckojęzycznych publikacji z księgozbioru prof. Hermanna Kindera z Konstancji - kierownik zadania mgr Grzegorz Szturo. d. Upowszechnienie informacji o unikatowych publikacjach naukowych z księgozbioru po Bronisławie Mazowieckim, kierownik zadania mgr Grzegorz Szturo. e. Konserwacja, digitalizacja  i upowszechnienie online rękopisu na pergaminie „Regula pastoralis” Gregorius Magnus z przełomu XII/XIII w.,- kierownik zadania mgr Barbara Wojdyła. Realizacja grantu w latach 2013/2014.
 6. Grant MNiSW ze strumienia finansowego na Działalność Upowszechniająca Naukę: Wprowadzenie do obiegu czytelniczego naukowej literatury włoskiej otrzymanej w darze przez Bibliotekę Uniwersytecka w Toruniu - kierownik zadania mgr Alicja Prokopowicz. Realizacja grantu w latach 2014/2015.
 7. Grant MNiSW ze strumienia finansowego na Działalność Upowszechniająca Naukę:. Open Access w unijnych programach Horyzont 2020 i Erazmus+ - ogólnopolska akcja plakatowa - kierownik zadania mgr Bożena Bednarek-Michalska. Realizacja grantu w latach 2014/2015.
 8. Grant MKiDN z programu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego: ,,Tractatus super Psalterium" Ps. Roberta Bacona - pomorski zabytek XIII-wieczny w domenie publicznej - kierownik projektu: mgr Bożena Bednarek-Michalska. Realizacja grantu w roku 2014.
 9. Grant MKiDN z programu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego: Biblia Brzeska z księgozbioru księcia Bogusława Radziwiłła online - kierownik projektu: mgr Bożena Bednarek-Michalska. Realizacja grantu w roku 2015.
 10. Grant MNiSW ze strumienia finansowego na Działalność Upowszechniająca Naukę: (1) Retrokonwersja opisów z tradycyjnego katalogu czasopism Biblioteki UMK do katalogu komputerowego, zintegrowanego systemu bibliotecznego HORIZON, kierownik zadania: mgr Magdalena Gołota-Majewska, (2) Mapy pomorskie online, kierownik zadania: prof. dr hab. Wojciech Wysota, (3) Repozytorium surowych danych astronomicznych online, kierownik zadania: prof. dr hab. Michał Hanasz. Realizacja grantu w latach 2016/2017.
 11. Grant MNiSW: „Opracowanie i elektroniczne udostępnienie wydawnictw drugiego obiegu polskiego niezależnego ruchu wydawniczego z lat 1976-1989” - zadanie finansowane w ramach umowy 630/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”. Realizacja grantu 2017/2018. Kierownik projektu Bożena Bednarek-Michalska, Grzegorz Szturo.
 12. Grant NCN-SONATA Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska. Realizacja grantu 2017/2019. Kierownik projektu dr Liliana Lewandowska.
 13. NPRH Uniwersalia 2.1. Silver Library of Prince Albrecht of Prussia and his wife Anna Maria – polsko-niemieckie dziedzictwo w europejskim wydaniu. Realizacja grantu 2017-2019. Kierownik projektu Bożena Bednarek-Michalska. 
 14. Grant MNiSW ze strumienia finansowego na Działalność Upowszechniająca Naukę: (1) Adaptacja danych naukowych do systemu bibliotecznego nowej generacji i udostępnienie ich w chmurze, (2) Cenne kolekcje Pomorza - źródła do badań - online. Realizacja grantu: 2018-2019.
 15. Kultura w Zasięgu 2.0. Grant realizuje Urząd Marszałkowski. Biblioteka Uniwersytecka jest partnerem w ramach projektu i doposaży pracownię digitalizacji w nowoczesny sprzęt. Realizacja na lata 2018-2019. Kierownik projektu Dominika Czyżak.
 16. Projekt pn. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju nr POPC.02.03.01-00-0039/18, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 2018-2021. Koordynator projektu dr Anna Karolina Zawada.
 17. Grant MNiSW ze strumienia finansowego na Działalność Upowszechniająca Naukę: (1) Adaptacja danych naukowych do systemu bibliotecznego nowej generacji i udostępnienie ich w chmurze; (2) Opracowanie rekordów analitycznych artykułów z czasopism i wydawnictw zwartych będących opracowaniami zbiorowymi powiązanych z pracami naukowymi Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Realizacja grantu: 2019. Kierownik grantu Dominika Czyżak.