Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa - logo

Przeprowadzenie językowej korekty warstwy tekstowej plików po maszynowym OCR

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego językowej korekty warstwy tekstowej plików po maszynowym OCR.

Zadanie będzie zrealizowane w ramach projektu pn. ,,Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju’’ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.1 ,,Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki’’ (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (nr umowy: POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z dnia 01.08.2018 r.).

Typy obiektów ucyfrowionych: książki oraz czasopisma powstałe w XIX i XX w.

Język wyselekcjonowanych i zdigitalizowanych obiektów: głównie j. polski, ale również niemiecki, francuski, angielski, rosyjski, łacina oraz pozycje drukowane szwabachą.
Liczba skanów: min. 500 tys. - max. 630 tys., tj. 300-380 tys. skanów w języku polskim i 200-250 tys. skanów w innych językach.
Oczekiwana trafność/skuteczność: 100%. Oznacza to, że OCR w 100% jest zgodny z tekstem widocznym na cyfrowej postaci obiektu.
Więcej informacji w plikach do pobrania: Zapytanie ofertowe; Opis przedmiotu zamówienia.

Cel zamówienia

Zadanie będzie zrealizowane w ramach projektu pn. ,,Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju’’, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.1 ,,Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracji i zasobów nauki’’ (typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (nr umowy: POPC.02.03.01-00-0039/18-00 z dnia 01.08.2018 r.). 

Celem realizowanego zadania będzie spełnienie standardu WCAG 2.0 AA dla digitalizowanych w projekcie obiektów.

Termin składania ofert

30.01.2019 r., do godziny 12:15.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jednej z poniższych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń, sekretariat;
2) osobiście w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (adres jw.);
3) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bu.umk.pl – w tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Przeprowadzenie korekty warstwy tekstowej plików po maszynowym OCR. Sygn. 32-BU.610.9.2018”).

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie: 750 dni od momentu zawarcia umowy, jednak zgodnie z harmonogramem projektu PO PC, wymienionego w Rozdziale IV ust. 1 Zapytania, nie później niż do 3.05.2021 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna jest również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161990#