Biblioteka - współpraca

Zagraniczna

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu uczestniczy w wielu inicjatywach międzynarodowych, współpracując od lat z publicznymi i uniwersyteckimi bibliotekami w Europie (Wilno, Bamberg, Berlin, Greifswald, Marburg, Oldenburg, Rostock, Bremen, Regensburg, Palermo, Lund, Praga, Insbruck, Kijów i inne) oraz z międzynarodowymi instytucjami naukowymi (m.in.: Instytut Herdera, Nordost-Institut z Lüneburga). Organizuje z nimi wymianę książek, czasopism, pracowników, współrealizuje wystawy, tworzy naukowe bazy danych oraz bierze udział w realizacji innych projektów związanych z modernizacją usług bibliotecznych (biblioteki cyfrowe, digitalizacja, prawo autorskie, e-czasopisma, repozytoria, otwarta nauka i inne).

Co roku Biblioteka Uniwersytecka dokonuje wymiany wydawnictw z 166 instytucjami (bibliotekami, muzeami, instytutami naukowymi) z 35 krajów, przyjmuje gości zagranicznych, stażystów i wysyła swoich pracowników na stypendia, staże naukowe, konferencje i wizyty studyjne.

Archiwum Emigracji działające od 18 lat w BGUMK współpracuje z licznymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i artystycznymi polskiej emigracji i Polonii, w tym: bibliotekami i muzeami polskimi w Londynie, Paryżu, Chicago i Montrealu, wydawnictwami (m.in. Instytut Literacki, Polska Fundacja Kulturalna), redakcjami czasopism (m.in. Dziennik Polski, Nowy Dziennik, Nowy Czas) oraz stowarzyszeniami, w tym z Association of Polish Artists (tworzenie Galerii Sztuki Polskiej na Świecie) oraz Polish-Scandinavian Research Institute w Kopenhadze. Współpracuje także z zagranicznymi instytucjami gromadzącymi zbiory polskie i badającymi zagadnienia emigracji, w tym z The Hoover Institution on War, Revolution and Peace (Stanford), Beinecke Library (Yale University), Victoria & Albert Museum, Lithuanian Emigration Institute w Kownie oraz z wydawcą Dictionary of British Artist in XX c. Partnerem Archiwum jest także Instytut Polski w Wilnie oraz Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego.

Programy realizowane:

  • 1996- Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas z Instytutem Herdera w Marburgu.
  • 2010-  współpraca z Europeaną w zakresie dostarczania zasobów cyfrowych z KPBC.
  • 2008- współpraca z Biblioteką Narodową w Pradze w ramach projektu ENRICH i bieżące dostarczanie zasobów rękopiśmiennych do Manuscriptorium.
  • 2010-2017 Współpraca ze SPARC EUROPE w zakresie budowania otwartych zasobów nauki.
  • 2017 - współpraca w realizacji grantu ReConFort. Reconsidering Constitutional Formation z Uniwersytetem w Passau (Niemcy).
  • 2017 - Würzburg (Niemcy) Polska Misja Historyczna (stypendia badawcze dla bibliotekarzy).

Programy zrealizowane

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu realizuje rokrocznie szeroką współpracę z krajowymi partnerami, zarówno bibliotekami jak i innymi instytucjami kultury i nauki, organizacjami pożytku publicznego tworząc konsorcja, grupy robocze,  federacje, podpisując umowy dwustronne. Współpraca ta nastawiona jest na wymianę materiałów bibliotecznych, informacji, ponoszenie kwalifikacji zespołu, współtworzenie ważnych dla Polski projektów bibliotecznych, nowych usług, wdrażanie technologii, przygotowywanie opinii związanych z informacją naukową dla instytucji ustawodawczych i wykonawczych, współtworzenie imprez, wystaw czy zasobów elektronicznych.

Projekty zrealizowane

Biblioteka realizuje rokrocznie zarówno projekty usprawniające jej usługi, promujące naukę i informację naukową, jak i zadania dydaktyczne. Organizuje spotkania robocze, konferencje, wystawy, pokazy, debaty. Oto przykładowe zadania i realizacje:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu jest członkiem: