Polecane bibliografie ogólne

książki

 • Przewodnik Bibliograficzny - bieżąca bibliografia narodowa rejestrująca wydawnictwa zwarte. Dostępna online od 1973 r.Wcześniejsze numery dostępne są w formie drukowanej w wolnym dostępie w kolekcji Bibliologia i Nauka.
  czytaj więcej

artykuły

 • Bibliografia artykułów z czasopism polskich - bieżąca bibliografia narodowa rejestrująca artykuły opublikowane w polskich czasopismach, bez względu na język publikacji. Dostępna online od 1996 r. Wcześniejsze numery dostępne są w formie drukowanej w wolnym dostępie w kolekcji Bibliologia i Nauka. czytaj więcej

inne

Przypisy i opisy bibliograficzne - przykłady

Studenci bardzo często pytają w bibliotece, jak zrobić poprawny przypis czy opis bibliograficzny w swojej pracy licencjaciej lub magisterskiej. Poniżej przygotowaliśmy zestaw przykładów poprawnie przygotowanych opisów.

przykład przypisu dla fragmentu książki

 • PIOTEREK, P., ZIELENIECKA, B. Technika pisania prac dyplomowych . Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa, 2000, s. 15-19.
 • FEDOROWICZ, Z. i in. Finanse: praca zbiorowa . Warszawa: Difin, 2003, s. 30-37.
 • ŻMIGRODZKI, Z. (red.). Bibliotekarstwo. Wyd. 2 uzup. i rozsz. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1998, s. 159-160.
 • RADWAŃSKI, A. Jak komputeryzować bibliotekę: poradnik . Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2000, s. 19.
 • Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej . T. 1. Bankowość. Rynki finansowe. Warszawa: Narodowy Bank Polski, 1999, s. 15-18.

przykład przypisu dla artykułu w czasopiśmie

 • WISŁOWSKA, M. Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszłość marzec 2001, R. 12, nr 3, s. 18-19.
 • CIAK, J. Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 2001, R. 1, s. 189-200.

przykład przypisu dla fragmentu książki elektronicznej, baz danych i programów

 • HELIN, A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe [CD-ROM]. Gdańsk: ODDK, [2006]. 4.2. Bilans.
 • System informacji Torunia [on-line]. [Toruń: Urząd Miasta Torunia]. [dostęp 20 listopada 2006]. Regulamin. Dostępny w World Wide Web: http://www.miasto.torun.pl/regulamin/ .
 • Ubezpieczyciel.pl [on-line]. Internet Marketing Group, 2000-2006 [dostęp 20 listopada 2006]. Porady dla agenta. Dostępny w World Wide Web: http://ubezpieczyciel.pl/site.php3?content=rady.inc&title=PORADY+DLA+AGENTA .
 • BUZDYGAN, D. i in. Badanie potrzeb użytkowników w bibliotekach akademickich z wykorzystaniem programu Libra : raport z badań. W: Derfert-Wolf, L. Bednarek_Michalska, B. (red.) Międzynarodowa konferencja Zarządzanie przez jakość w bibliotece akademickie j [on-line]. [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], 2000 [dostęp 20 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/atr/buzdygan.html . ISBN 83-915689-3-8.
 • KUROWSKI, P. Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji dotychczasowe podejście. W: IPiSS Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [on-line]. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Data aktualizacji: 03-08-2006 [dostęp 12 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ipiss.com.pl/teksty/kurowski.pdf .

artykuł w czasopiśmie elektronicznym

 • HUCZEK, M., SOCHA, I. Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki. Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 3 (32) [dostęp 20 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/huczek.php . ISSN 1507-7187.
 • STĘPNIAK, J. Konsorcjum Elsevier - sposób na dostęp do czasopism elektronicznych. Biuletyn EBIB [on-line]. 2002, nr 5 (34) [dostęp 20 listopada 2006]. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/stepniak.php . ISSN 1507-7187.
 • RADWAŃSKI, A. Biblioteka wirtualna problemy definicyjne. Biuletyn EBIB [on-line]. 1999, nr 8 [dostęp 25 października 2005]. Archiwum numerów. Dostępny w World Wide Web: ebib.oss.wroc.pl/arc/e008-02.html. Pierwotny adres: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib08/radwan.html . ISSN 1507-7187.

Bibliografia załącznikowa - wykaz materiałów źródłowych, wykorzystanych przy pisaniu prac np.: licencjackich, magisterskich, dyplomowych. Wykorzystaną w pracy literaturę szereguje się alfabetycznie.

opis bibliograficzny książki

 • OFFE, C. Drogi transformacji: doświadczenia wschodnioeuropejskie i wschodnioniemiecki. Warszawa: PWN, 1999. 270 s. Zmieniająca się Europa. ISBN 83-01-12900-x.

opis bibliograficzy czasopisma

 • Nauka i przyszłość / Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki. Grudzień 1990 nr 1- . 1990- . ISSN 0867-2687.

opis bibliograficzny dla dokumentu elektronicznego

 • Ekonomia on-line [on-line]. BG UEK 2000-2008 [dostęp 19 listopada 2006]. Kwartalnik. Dostępny w: http://kangurold.uek.krakow.pl/Biblioteka/Ekonomia/ . ISSN 1641-750X.

Oprac. Beata Antczak-Sabala, Stowarzyszenie EBIB.

Menedżer bibliografii

Mendeley strona dedykowana

UMK posiada subskrypcję Mendeley Institutional Edition oraz dostęp do konta Premium. Konto tego typu zapewnia większą przestrzeń dyskową oraz funkcje wspierające społecznościową współpracę między naukowcami

Słownik terminów

Terminy występujące w katalogu biblioteki

Dezyderat -  gdy wydawca nie dostarczy wydanego przez siebie tytułu Bibliotece w ramach obowiązkowego egzemplarza, Biblioteka podejmuje pertraktacje dając pozycji tymczasowy status dezyderat.  Niekiedy rozmowy z wydawcą trwają długo.


Egzemplarz niezamawialny - jeśli w trakcie realizowania zamówienia czytelnik chce wypożyczyć dwa egzemplarze tego samego tytułu lub przekroczył 10 zamówień albo podłączeń, pojawia się komunikat egzemplarz niezamawialny.  Limity odnoszą się zarówno do zamówień do domu, jak  i do czytelni.


Hasło przedmiotowe - inaczej temat, jest to hasło, które podajemy elektronicznemu systemowi przy wyszukiwaniu pozycji związanej z jakąś dziedziną, która nas w danej chwili interesuje, np. Biologia komórki.


Kolekcja BG, WD -  oznaczenie to odnosi się do wolnego dostępu do książek i czasopism znajdujących się na II i III piętrze Biblioteki Głównej. W kolekcji tej mamy możliwość samodzielnego wyboru i wypożyczania pozycji (zob. samoobsługa). Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w 13 kolekcjach dziedzinowych.


Nieznany systemowi - tak oznaczoną w katalogu elektronicznym pozycję  można zamówić, ale nie ma 100 procentowej pewności,  że książka nie jest wypożyczona przez innego czytelnika.  Zdarzy się to wtedy, gdy książka  została wypożyczona jeszcze na tradycyjny rewers (papierowy), przez co system elektroniczny jej nie widzi.


Samoobsługa - książki nie można zamówić elektronicznie. Należy  przyjść do Biblioteki Głównej, samodzielnie  odszukać książkę na regałach w wolnym dostępie (II lub III piętro), następnie udać się do Wpożyczalni (I piętro) lub Czytelni Głównej (II piętro) i  zarejestrować wypożyczenie w systemie.


W oprac. rzecz. - książki są w trakcie opracowywania przez bibliotekarzy dziedzinowych, którzy je tematują. Dzięki tej pracy możemy przeszukiwać katalog przez hasła przedmiotowe. Po podłączeniu się do takiego tytułu czytelnik otrzyma powiadomienie mailem, że książka czeka na odbiór w wypożyczalni.


W transporcie - książka nie jest wypożyczona, ale znajduje się w niewłaściwej lokalizacji np.: książka z biblioteki wydziałowej została oddana w Bibliotece Głównej i trzeba ją przetransportować do jej miejsca docelowego.