Janina Gardzielewska

Janina GardzielewskaSpuźnizna Janiny i Zygfryda Gardzielewskich

W roku 2004 i 2005 znana i popularna w Toruniu artystka-fotograf przekazała w darze Bibliotece Uniwersyteckiej spuściznę swoją i męża Zygfryda Gardzielewskiego, toruńskiego grafika i typografa , autora Antykwy Toruńskiej. Zespół obejmuje następujące kategorie materiałów:

Korespondencja

W lutym 2005 roku Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu otrzymała w darze od pani Janiny Gardzielewskiej ostatni fragment cennej spuścizny, tj. zbiór listów do Zygfryda i Janiny Gardzielewskich z lat 1945-2004. Zespół liczy niemal 2400 listów i kart. Wśród nadawców znaleźć można wiele znaczących osobistości kultury polskiej z kraju i zza granicy, w tym Stanisława Gliwę, Karla Dedeciusa, Andrzeja Kłossowskiego, Kirę Gałczyńską, Marię Danilewicz Zielińską, Bronisława Jamontta, Jerzego Hoppena, Benedykta Heydenkorna, Gustawa Morcinka, ks. Jana Twardowskiego, Konstantego M. Sopoćkę. Są również pisma od muzeów, bibliotek, galerii i wydawnictw w Polsce. Ze wspomnianej korespondencji opublikowane były jedynie (prawie w całości) listy G. Morcinka do J. Gardzielewskiej (Morcinek do Dziewczyny ze Wschodniej Ballady, Katowice 1983). Wszystkie otrzymane w darze materiały, dokumenty, rękopisy i korespondencja będą udostępniane po opracowaniu.

Księgozbiór

W maju 2004 Janina Gardzielewska podarowała Bibliotece kilkaset książek polskich i obcych, wśród których można wyróżnić trzy grupy wydawnictw:
Książki, broszury, katalogi teatralne, katalogi wystaw, czasopisma i druki okolicznościowe niemal wszystkich wydawnictw polskich z lat 50.-90 XX wieku, których szatę graficzną zaprojektował Zygfryd Gardzielewski;

Książki - głównie poezja i beletrystka - z dedykacjami dla Państwa Gardzielewskich od pisarzy, artystów i ludzi nauki (wśród nich dedykacje i autografy Wojciecha Jakubowskiego, Jerzego Hoppena, Gustawa Morcinka, Melchiora Wańkowicza, Konrada Górskiego, Czesława Bednarczyka);

Wydawnictwa bibliofilskie, niskonakładowe oraz tzw. private press, w całości opracowane plastycznie i graficznie przez Zygfryda Gardzielewskiego. Wśród nich znajdują się niemal wszystkie powojenne druki Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

Spis otrzymanych publikacji

Życie i twórczość Zygfryda Gardzielewskiego Zygfryd Gardzielewski

W maju 2004 Janina Gardzielewska wzbogaciła zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, darując kilka tysięcy fotografii, wycinków prasowych, dokumentów, korespondencji, katalogów i pamiątek dotyczących życia oraz działalności twórczej ofiarodawczyni oraz jej męża Zygfryda (1914-2001), wybitnego toruńskiego typografa i grafika, zajmującego się sztuką książki. Przekazana dokumentacja obejmuje:

  • Tekę materiałów na temat działalności członków Okręgu Toruńsko-Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, Galerii Fotografii "Prezentacja", "Małej Grafiki ZPAF" w Toruniu, plenerów ogólnopolskich oraz z udziałem fotografików Niemiec i Czechosłowacji z lat 1953-1987 (fotografie, katalogi wystaw, recenzje, zaproszenia itp.);
  • Dwie teki materiałów dotyczących życia i twórczości Zygfryda Gardzielewskiego (1914-2001), cz. 1 (1922-1990), cz. 2 (1990-2004). W tekach można znaleźć m.in. oryginalne dokumenty, fotografie, katalogi wystaw, dyplomy, korespondencje, publikacje, recenzje, wycinki prasowe oraz nekrologi i wspomnienia zamieszczone w prasie po śmierci Z. Gardzielewskiego; kilkadziesiąt dyplomów uznania, medali, odznak przyznanych artyście; kilkanaście medali projektu Gardzielewskiego;· Dwie teki materiałów dotyczących życia i działalności Janiny Gardzielewskiej w latach 1946-1979 i 1980-2003 (cz. 1-2), wśród których znajdują się oryginalne dokumenty, fotografie rodzinne, korespondencje, publikacje, zaproszenia, dyplomy, wycinki prasowe; album fotografii rodzinnych Janiny i Zygfryda Gardzielewskich z lat 1927-1980; tekę z fotografiami i kolażami Janiny Gardzielewskiej; dyplomy, medale i odznaki przyznane artystce;
  • Materiały różne dotyczące działalności Zygfryda i Janiny Gardzielewskich (w tym nagrania radiowe wywiadów na kasetach magnetofonowych i wideo, CD z fotografiami z wystaw, itp.);
  • Tekę z 22 plakatami zaprojektowanymi przez Zygfryda Gardzielewskiego w latach 1967 - 1974;
  • Tekę plansz z naklejonymi ilustracjami, obwolutami książek oraz druków okolicznościowych projektu i realizacji Zygfryda Gardzielewskiego eksponowanych na wystawie "Kształt i oblicze piękna książki" w latach 1993 - 2002 organizowanej w różnych miastach Polski;