Artur Hutnikiewicz

Artur HutnikiewiczSpuścizna rękopiśmienna Profesora Artura Hutnikiewicza w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Spuścizna Artura Hutnikiewicza, historyka literatury, eseisty i krytyka literackiego trafiła do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w 2005 roku. Po zinwentaryzowaniu otrzymała ona sygnatury od Rps 3563 do Rps 3910. Całą spuściznę liczącą 348 jednostek inwentarzowych, podzielono na siedem podstawowych grup materiałów, a mianowicie:

  • prace twórcy spuścizny (280 j. inw.),
  • materiały dokumentujące jego działalność naukową, dydaktyczną i społeczno-polityczną (10 j. inw.),
  • materiały biograficzne (18 j. inw.),
  • korespondencję (28 j. inw.),
  • recenzje prac Hutnikiewicza (1 j. inw.),
  • materiały rodzinne (5 j. inw.),
  • materiały osób obcych (6 j. inw.).

Zgromadzone przez Hutnikiewicza materiały pochodzą w swojej zdecydowanej większości z okresu powojennego, z lat wcześniejszych zachowały się w spuściźnie tylko nieliczne dokumenty, trochę korespondencji oraz notatki z wykładów uniwersyteckich. Z całej spuścizny niewątpliwie najbardziej wartościowe wydają się, w niewielkiej części inedita, rękopisy i maszynopisy prac naukowych Artura Hutnikiewicza, rękopis i maszynopis jego wciąż nieopublikowanego Dziennika oraz licznie zgromadzona korespondencja.