Skan pierwszej karty z rękopisu o sygnaturze Rps 1596/II (Wykłady z logiki i filozofii), Czeżowski, Tadeusz (1889-1981), http://kpbc.umk.pl/publication/156255

Cenne kolekcje Pomorza – źródła do badań – online

W latach 2018-2019 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu realizowano grant „Cenne kolekcje Pomorza – źródła do badań – online” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DUN (Działalność Upowszechniająca Naukę). Grantem objęte zostały wybrane kolekcje ze zbiorów specjalnych przechowywanych w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Do Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej trafiły:

  • spuścizna naukowa filozofa i profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Tadeusza Czeżowskiego, obejmująca kilkadziesiąt teczek materiałów warsztatowych, rękopisów i maszynopisów prac naukowych oraz materiałów dokumentujących działalność naukową.
  • stare druki pochodzące z Państwowej i Uniwersyteckiej Biblioteki w Królewcu; ponad pięćdziesiąt wczesnonowożytnych druków o treści teologicznej, reformacyjnej, politycznej oraz historycznej,
  • 100 arkuszy map z serii Karte des Westlichen Russland 1:100 000 wydanych w latach 1892-1921, obejmujących obszar II Rzeczpospolitej,
  • 250 plakatów szkoły polskiej, w tym prace Eryka Lipińskiego, Jana Sawki, Eugeniusza Get-Stankiewicza, Franciszka Starowieyskiego oraz Waldemara Świerzego. 
  • fragment cennego zespołu proweniencyjnego zawierającego stare druki i rękopisy muzyczne z XVI i XVII w., pochodzące z biblioteki kościoła Mariackiego w Elblągu; 147 pozycji bibliograficznych zawartych w 24 woluminach,
  • ponad 200 negatywów zdjęć z kolekcji Władysława Bereźnickiego (1890-1957), inżyniera chemika oraz oficera Wojska Polskiego. 

Obiekty, które znalazły się w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, to w większości unikaty, ich upowszechnienie w internecie pozwoli na znaczne rozszerzenie kręgu badaczy, co być może przyczyni się do sformułowania nowych tez w nauce.

 

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa