bibliometria@umk.pl tel. (+48 56) 611-44-88, I piętro, pokój 101.

GODZIN PRACY Oddziału Bibliografii Publikacji Pracowników UMK i Analiz Bibliometrycznych
poniedziałek, środa-piątek: 8.00-14.00
wtorek: 11.00-18.00

Przekazywanie publikacji

Uprzejmie przypominamy o:

1. Dostarczaniu publikacji na bieżąco
2. Informowaniu o afiliacji pracy
3. Podawaniu liczby znaków przy rozdziałach w książkach

Kontakt w sprawach bibliometrii

 • Dorota Kromp, tel. (+48 056) 611-4488,
 • Anna Stoff, tel. (+48 056) 611-4488,
 • Małgorzata Laskowska, tel. (+48 056) 611-4488.

W jaki sposób przekazać publikacje do bazy?

Publikacje należy dostarczać w formie elektronicznej (plik pdf, skany) na adres: bibliometria@umk.pl  lub drukowanej (kserokopie) do Biblioteki Głównej UMK - I piętro, pokój 101, stanowisko informacji (I piętro). Kontakt z pracownikami sekcji: poniedziałek, środa-piątek: 8.00-14.00; wtorek: 11.00-18.00.

Publikacje prosimy dostarczać na bieżąco, po ich ukazaniu się drukiem.

Dorobek naukowy pracowników dostarczany do Biblioteki Głównej UMK powinien zawierać:

 1.  w przypadku artykułów - cały artykuł wraz z pełną informacją o czasopiśmie (rok wydania, numer, numery stron),
 2.  w przypadku streszczeń zjazdowych - streszczenie wraz ze stroną tytułową oraz stroną redakcyjną (nazwa, tytuł, miejsce, czas zjazdu),
 3.  w przypadku fragmentów z książek:
  1. fragment z widocznymi numerami stron,
  2. stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania) oraz cały spis treści
 4.  w przypadku książek, edycji tekstów źródłowych, tłumaczeń, filologicznych edycji naukowych, publikowanych katalogów wystaw, itp., których autorami lub redaktorami są pracownicy Uniwersytetu:
  1. stronę tytułową, stronę redakcyjną (redaktorzy, rok, miejsce i numer wydania) oraz cały spis treści
  2. pełną publikację (do wglądu).
 5. w przypadku innych form publikacji dane pozwalające na identyfikację dokumentu.

Prosimy o dołączenie słów kluczowych do publikacji. Biblioteka Główna UMK będzie wdzięczna za podarowanie książki do zbiorów Biblioteki przez autora lub redaktora monografii.

Czy pracownicy muszą przekazać kserokopie wszystkich swoich publikacji?

Pracownicy UMK są proszeni o przekazywanie publikacji od roku zatrudnienia na uczelni.
Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora UMK z 9 września 2010 r. obowiązek przekazania kserokopii publikacji dotyczy dorobku piśmienniczego od 2005 r. afiliowanego przez UMK - również tego już odnotowanego w bazie Expertus czy znajdującego się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej. Tylko dostarczenie kserokopii publikacji umożliwi dokonanie punktacji, która będzie widoczna w bazie. Osoby zatrudnione po 2005 r. powinny przekazać kserokopie swoich publikacji od roku zatrudnienia oraz z okresu studiów doktoranckich na UMK.

Jak przekazywać publikacje wieloautorskie?

W przypadku gdy jest więcej niż jeden autor lub redaktor książki, artykułu w czasopiśmie lub rozdziału w książce wystarczy przekazanie tylko jednej kserokopii.

Czy wszystkie dostarczone publikacje są wprowadzone do bazy Expertus?

Wszystkie publikacje od roku 2007 włącznie dostarczone przez pracowników do sekcji bibliometrycznej są wprowadzone do bazy i zapunktowane. Jeżeli w bazie brakuje jakiejś publikacji z lat 2007-2016 oznacza to, że jej kserokopia nie została do nas dostarczona i w związku z tym prosimy o jej uzupełnienie. Publikacje sprzed 2007 r. są systematycznie wprowadzane do bazy, brak publikacji z lat wcześniejszych w bazie nie oznacza, że nie mamy jej kopii.

Analiza parametryczna dorobku naukowego pracownika

Do przygotowania analizy parametrycznej wymagany jest spis publikacji pracownika oraz kserokopie publikacji. Na podstawie spisu sprawdzamy czy mamy wszystkie kserokopie publikacji i w razie braków prosimy o ich uzupełnienie. Potrzebę opracowania analizy prosimy zgłaszać w miarę możliwości z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Zgodnie z zarządzeniem rektora analiza jest niezbędna w przypadku występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego, wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, przedłużenie zatrudnienia, nagrody, ubieganie się o stypendia habilitacyjne i urlopy naukowe, awanse na stanowiska uczelniane, granty wewnętrzne.

bibliografia pracowników UMK bibliografia pracowników UMK

Bibliografia publikacji pracowników UMK tworzona jest w systemie Expertus. Baza dokumentuje dorobek piśmienniczy pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w czasie ich zatrudnienia na uczelni (począwszy od roku 1986). Liczy obecnie prawie 100000 opisów i jest na bieżąco uzupełniana oraz poddawana korekcie. Wersja on line jest aktualizowana codziennie (po północy). Sporządzanie opisów z autopsji jest jedynym gwarantem poprawności opisu bibliograficznego, a w konsekwencji wiarygodnej analizy bibliometrycznej.

Czy wszystkie publikacje pracowników UMK są wprowadzane do bazy Expertus?

Bibliografia dokumentuje dorobek piśmienniczy UMK - zawiera więc tylko i wyłącznie prace opublikowane przez pracowników w czasie ich zatrudnienia lub studiów doktoranckich na Uczelni (także te z afiliacją inną niż UMK).