Bożena Bednarek-Michalska

 

 

Bożena Bednarek-Michalska jest kustoszką dyplomowaną w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Zajmuje się informacją elektroniczną i budowaniem zasobów cyfrowych Polski. Pracuje na rzecz otwartej nauki i nowoczesnych modeli publikowania naukowego open access. Działa w tym zakresie zarówno na forum krajowym (EBIB, KOED), jak  i międzynarodowym (EIFL, SPARC).

Była inicjatorką i działaczką w wielu projektach bibliotekarskich, które unowocześniały praktykę zawodową (INFOBIB-L, EBIB, INFOBINET, BIBWEB, Konsorcjum Polskich Bibliotek Cyfrowych, KPBC, KOED,).

Wykształcenie:

 • 1972-1976 - Liceum Ogólnokształcące w Lubaniu Śląskim.
 • 1976-1981 – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski - magister filologii polskiej.
 • 1993-1994 - Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Mikrokomputerów na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.
 • 2000 Podyplomowe Studium Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

Praca:

 • 1981-1982 - V LO w Toruniu - nauczycielka języka polskiego.
 • 1982- Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
  • 1982-1997 bibliotekarka na róznych stanowiskach pracy
  • 1997-2003 Oddział Informacyjno-Rzeczowy, kierowniczka Sekcji Informacji.
  • 2003-2006 - vice dyrektorka BGUMK
  • 2007-2010 specjalistka informacji i digitalizacji w BGUMK, koordynator biblioteki cyfrowej
  • 2010-2017 – zastępczyni dyrektora ds. informacji i innowacji
 • 2000-2001 Poland.com - kataloger i architekt portalu internetowego.
 • 1998-2014 Elektroniczny serwis bibliotekarski EBIB – redaktorka:

Działalność dydaktyczna

 • 2001-2002 Podyplomowe Studium "Technologia informacyjna w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych". Instytut Fizyki UMK
 • 2007-2008 - Podyplomowe Studium Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją. Instytut Bibliologii i Informacji naukowej UMK.
 • 2000-2012 Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Mikrokomputerów, Instytut Fizyki UMK
 • wykłady i ćwiczenia dla pracowników UMK 2011-2015 w ramach projektów unijnych i polskich realizowanych na uczelni.
 • Wykłady w Podyplomowym Studium Programowania i Zastosowań Mikrokomputerów UMK, Instytut Fizyki z zakresu korzystania z bibliotecznych baz danych na CD w Internecie i sieci UMK (nauczyciele i ludzie z regionu).
 • Szkolenia użytkowników BG UMK w zakresie przysposobienia bibliotecznego i korzystania ze źródeł informacji (studenci i pracownicy UMK).
 • Szkolenie pracowników Biblioteki Głównej UMK w zakresie korzystania z nowoczesnych elektronicznych źródeł informacji, wartościowania informacji, tworzenia stron www (bibliotekarze).
 • Szkolenia dla bibliotekarzy z regionu z zakresu wykorzystania elektronicznych zasobów Internetu w pracy zawodowej, zarządzania zasobami ludzkimi, open access.
 • Wykłady w instytucjach naukowych Polski na temat open access i technologii informacyjnych 2008-2016.
 • Szkolenia trenerów KOED.
 • Wykłady dla pracowników UMK w projekcie WZROST, Instytut Matematyki i Informatyki UMK - 2012-2015.
 • Wykłady na Wydziale Filologicznym w zakresie edytorstwa elektronicznego - 2015.

Udział w projektach

 • 1996 - projekt Tempus - Wielka Brytania. Wymiana doświadczeń między bibliotekami.
 • 1999-2000 projekt DEDICATE, realizowany w ramach IV ramowego programu Unii Europejskiej Telematyka dla bibliotek, dotyczący kształcenia na dystans i zakończony implementacją internetowego kursu z zakresu wyszukiwania informacji dla studentów fizyki UMK.
 • 2000-2006 członek Rady Zarządzającej projektem Polska Literatura Humanistyczna - indeks cytowań, koordynator projektu w Toruniu. Projekt realizowany jest przez konsorcjum bibliotek akademickich.
 • 2000-2004 - praca dla Fundacji Bertelsmanna - udział w pracach grupy ekspertów polskich i niemieckich "Projekty Bertelsmanna w Polsce" wdrażanie modelowych rozwiązań bibliotecznych w Polsce: BIBWEB - kurs internetowy dla bibliotekarzy, Biblioteki modelowe dla młodzieży - Wrocław i Olsztyn.
 • 2002-2007 w zarządzie Fundacji INFOBIBNET - sieci współpracy bibliotek publicznych. Projekt stworzono specjalnie dla budowania więzi i wymiany informacji w bibliotekach publicznych z zastosowaniem nowych technologii.
 • 2003-2006 Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego - udział w pracach grupy grantowej i projektowej.
 • 2003-2007 - projektowanie i tworzenie Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
 • 2005-2012 - udział w międzynarodowym projekcie E-Lis
 • 2006-2008 – realizacja projektu Baltica w BGUMK – digitalizacja dziedzictwa kultury
 • 2006-2011 Udział w międzynarodowym projekcie The COMMUNIA Thematic Networkon the Public Domain związanym z budowaniem zasobów cyfrowych dla Europy. 
 • 2008-2010 – Udział w Projekcie Rozwoju bibliotek FRSI – członek Rady Programowej
 • 2007-2013 Udział w pracach nad projektem Open Access w międzynarodowej organizacji EIFL.
 • 2009-2012 - Tworzenie repozytorium UMK
 • 2010-2014 - organizacaja Open Access Week w Polsce.
 • 2015-2017 - udział w projekcie DARIAH-PL - cyfrowa humanistyka.

Praca społeczna:

 • 1997-2002 Toruńskie Stowarzyszenie dla Ratowania Książek i Archiwaliów po Powodzi.
 • 1997-2003 Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia.
 • 2001-2010 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Komisja Wydawnictw Elektronicznych.
 • 2003-2007 Członek Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej.
 • 2004-2006 Członek zarządu Bibliotheca Baltica.
 • 2006-2007 Udział w pracach Zespołu do spraw digitalizacji przy MKiDN.
 • 2008-2012; 2014-2015; Członek Zarządu Koalicji Otwartej Edukacji.
 • 2010- Członek Zarządu Stowarzyszenia EBIB.
 • 2010-2013 praca w interdyscyplinarnym zespole MNiSW ds. DUN.
 • 2012-2015 Członek Zarządu SPARC Europe.
 • 2015 praca w Zespole doradczym MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych.
 • 1998-2016 redakcja portali: BGUMK, EBIB, KOED, Uwolnij Naukę.

Nagrody i wyróżnienia

 • wielokrotne nagrody Dyrektora BG UMK za pracę na rzecz Biblioteki;
 • wielokrotne nagrody Rektora UMK za pracę na rzecz Uczelni;
 • 1997 - wyróżnienie miesięcznika "Pani" w plebiscycie 100 najbardziej aktywnych i profesjonalnych kobiet w Polsce (Pani 1998, nr 1);
 • 1998 - nagroda Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego za ratowanie książek z powodzi w roku 1997;
 • 2002 - Medal SBP za wkład dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego.
 • 2006 - Nagroda Marszałka w VI edycji Konkursu o Nagrody województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii nauka i postęp techniczny za projekt Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Autorka ponad 180 publikacji branżowych, ich wybór  znajduje się w KPBC:http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=31991, repozytorium UMK RUMAK https://repozytorium.umk.pl/  oraz w repozytorium międzynarodowym E-Lis: http://eprints.rclis.org/.

Profil cytowań w Google Scholar

ORCID iD 0000-0002-7573-0775