Nabytki - lipiec-sierpień 2018

1.Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy : aktorzy, strategie, konteksty / redakcja naukowa Jan Misiuna, Małgorzata Molęda-Zdziech, Sabina Łubiarz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2018
2.Analiza dyskursu politycznego : teoria, zastosowanie, granice naukowości / Monika Maria Brzezińska, Piotr Burgoński, Michał Gierycz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018
3.Antropologia czternastowiecznych mistyków angielskich / Maciej Górnicki. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018
4.Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych / Miłosz Sosnowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018
5.Betonia : dom dla każdego / Beata Chomątowska. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018
6.Bezpieczeństwo informacyjne w dobie postprawdy / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018
7.Biznes w kulturze - kultura w biznesie : kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem / redakcja naukowa Beata Reformat, Anna Kwiecień. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
8.Bł. Michał Czartoryski OP (1897-1944) i jego czasy / redakcja Kazimierz Karolczak, Marek Miławicki. Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018
9.Cases w perspektywie teologicznomoralnej / Alojzy Drożdż. Kielce : Jedność, 2018
10.Cenzura wobec tematu II wojny światowej i podziemia powojennego w literaturze polskiej (1956-1958) / Agnieszka Kloc. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018
11.Ciała Sienkiewicza : studia o płci i przemocy / Ryszard Koziołek. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018
12.Czas i świadomość w filozofii Bergsona i Husserla / Zbigniew Orbik. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2017
13.Czerniawski : Polak, który oszukał Hitlera / Andrzej Brzeziecki. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018
14.Czesław Wycech : nauczyciel, ludowiec, polityk (1899-1977) / Janusz Gmitruk, Stefan J. Pastuszka, Romuald Turkowski. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : 2018
15.Diabeł w historii : komunizm, faszyzm i inne lekcje wieku dwudziestego / Vladimir Tismăneanu. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2018
16.Dolny Śląsk : 1936-1956 : szybki rozwój i nieudana odbudowa : wpływ wiedzy na produkcję przemysłową / Yaman Kouli. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2018
17.Dyskursy dyskryminacji i tolerancji w przestrzeni publicznej współczesnej Polski (wartości, postawy, strategie) / Bernadetta Ciesek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
18.Dziecko, rodzina i płeć w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II Rzeczypospolitej / Sylwia Kuźma-Markowska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
19.Dziedzictwo (nie)pamięci : holocaustowe doświadczenia pisarek drugiego pokolenia / Natalia Żórawska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
20.Film biograficzny - gatunek progresywny : geneza, geneologia, strategie narracyjne / Sylwia Kołos. Toruń : Mirosław Jacek Kucharski, Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2018
21.Generał de Gaulle i Polska - relacje wyjątkowe? / Marek Mikołajczyk. Poznań : Instytut Historii UAM, 2018
22.Higiena prywatna w polskich publikacjach popularnych i popularnonaukowych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku : koncepcje i porady / Anita Napierała. Poznań : Instytut Historii UAM, 2018
23.Historia na ekranie : gatunek filmowy a przekład audiowizualny / Agata Hołobut, Monika Woźniak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
24.Idea wolności : wczoraj i dziś : wolność w XXI wieku, czyli walka o mózgi / Janusz Gmitruk, Marek Luty. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2018
25.Immunitet parlamentarny w wybranych państwach europejskich / redakcja naukowa Sabina Grabowska i Joanna Juchniewicz. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
26.Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym / Grzegorz Maroń. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
27.Jej opowieści : rzecz o równouprawnieniu kobiet / Jarosław Kapsa. Częstochowa : Towarzystwo Galeria Literacka, 2018
28.Język w kontekście kultury czyli Co dziś znaczy metafora "europejski dom"? : z prac na XVI Kongres Slawistów Belgrad, sierpień 2018 roku / Jerzy Bartmiński. Katowice : "Śląsk" : 2018
29.Komunikacja a zmiana społeczna / redakcja Jolanta Kędzior, Beata Krawiec, Małgorzata Biedroń, Anna Mitręga. Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018
30.Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym czyli Jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce / Wojciech Hermeliński, Beata Tokaj, Anna Godzwon, Artur Adamiec. [Siedliska ; Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018
31.Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego / Mateusz Przanowski. Warszawa : Instytut Tomistyczny, 2018
32.Kultura polityczna w poszukiwaniu nowego paradygmatu : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Wallasowi. T. 1 / redakcja naukowa Andrzej Stelmach, Magdalena Lorenc, Marcin Łukaszewski. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
33.Liryka Mickiewicza : uczucia, świadectwa, ekspresje / redakcja naukowa Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
34.Literatura i reklama w Niemczech / Tomasz Małyszek. Kraków : Universitas, 2018
35.Literatura polska wobec ludobójstwa : rekonesans / Arkadiusz Morawiec. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
36.Lokalność i nacjonalizm : społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym / Olga Linkiewicz. Kraków : Universitas, 2018
37.Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (do 1941 roku). Cz. 2, Losy Niemców rosyjskich w latach 20. i 30. XX wieku / Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Michał Sobczak. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
38.Mądrość dziecka : predyspozycje, przejawy, perspektywy wspierania / Elżbieta Płóciennik. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
39.Marzec '68 : przyczyny i następstwa / pod redakcją Marii Kubasik i Marka Żaka. Legnica : Stowarzyszenie "Pamięć i Dialog", 2018
40.Meandry edukacji międzykulturowej / Wiktor Rabczuk. Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2017
41.Mechanizmy manifestowania orientacji ideologicznej w dyskursie politycznym / Anita Filipczak-Białkowska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2018
42.Miasto i cywilizacja w kontekście sporów modernizacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 1800-1830 : studia / Monika Stankiewicz-Kopeć. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018
43.Miejsca, ludzie, opowieści : o twórczości Andrzeja Stasiuka : studia i szkice / pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Matyldy Zatorskiej i Damiana Niezgody. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
44.Nauczyciele : szkice portretów uczonych i nauczycieli / redakcja Anna Królikowska, Joanna Falkowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018
45.Nauka jest treścią mojego życia... : prof. Stanisław Kulczyński - życie i dzieło / Magdalena Mularczyk, Eugeniusz Kuźniewski. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2018
46.Norwidowski świat rzeczy / praca zbiorowa pod redakcją: Pauliny Abriszewskiej, Grażyny Halkiewicz-Sojak, Izabeli Dobrzenieckiej, Dominiki Wojtasińskiej. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
47.Nowoczesność oświecenia : studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej połowy XVIII wieku / Maciej Parkitny. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018
48.O marce : kontekst historyczny i kulturowy / redakcja Sławomir Kamosiński i Regina Pacanowska. Poznań : Instytut Historii UAM, 2018
49.Obcości : szkice z filozofii i literatury / Marek Jedliński, Krzysztof Witczak. Bydgoszcz : Epigram, 2017
50.Obraz zwielokrotniony : reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939 / Agnieszka Rejniak-Majewska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
51.Od Hookera do Benthama : eseje z angielskiej myśli ustrojowej / Tomasz Tulejski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
52.Odpowiedzialność członków egzekutywy przed Trybunałem Stanu w III Rzeczypospolitej Polskiej / Monika Kowalska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
53.Odzyskanie niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej / Piotr Tadeusz Kwiatkowski. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018
54.Oktawia Żeromska : portret rodzinny / Maria Mironowicz-Panek. Lublin : Muzeum Lubelskie, 2018
55.Oświeceniowe źródła idei sekularyzmu / pod redakcją Anny Tomaszewskiej i Damiana Barnata. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
56.Palimpsest polski : reprezentacje Polski i Polaków w duńskich relacjach podróżniczych / Sylwia Izabela Schab. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
57.Pierwsze znaki : najstarsze symbole świata / Genevieve von Petzinger. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
58.Piętnaście odsłon Dostojewskiego / Mirosława Michalska-Suchanek. Katowice : Śląsk : 2018
59.Polityczne i społeczne oblicza współczesnej Japonii / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Michał Dahl. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
60.Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Wallasowi. T. 2 / redakcja naukowa Andrzej Stelmach, Magdalena Lorenc, Marcin Łukaszewski. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
61.Polonistyka performatywna : o humanistycznych technologiach wytwarzania światów / Marek Pieniążek. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
62.Polska i świat przez kuchnię : studia o dziedzictwie kulinarnym / redakcja naukowa Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Seroka. Warszawa : Grupa Cogito, 2018
63.Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843-1914 / Izabela Krasińska. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2018
64.Portrety cieni Witkacego / Ewa Szkudlarek. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
65.Postprawda : spojrzenie krytyczne / redakcja naukowa Tomasz W. Grabowski, Mirosław Lakomy, Konrad Oświecimski, Aleksandra Pohl. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018
66.Potocki (Jan) - w duetach : (ze światowcami w aneksie) / Janusz Ryba. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018
67.Potworność i krytyka : studia o cyklu wiedźmińskim Andrzeja Sapkowskiego / Piotr Żołądź. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2018
68.Prawdziwy dramat teatru : o metateatrze i metadramacie Bogusława Schaeffera / Artur Grabowski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
69.Prymasostwo polskie : instytucja, prymasi, dokumenty / Kazimierz Śmigiel. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2018
70.Przeszłość niepokonana : sztuka niemiecka po 1945 roku jako przestrzeń i medium pamięci / Justyna Balisz-Schmelz. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
71.Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu / Maciej Ptaszyński. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
72.Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej / Adriana Sarnat-Ciastko. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2017
73.Religie i dziedzictwo kulturowe Azji / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Bartosz Płotka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
74.Retoryka telewizji / Barbara Sobczak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
75.Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
76.Sąd nad Arianami w kieleckim Pałacu Biskupów Krakowskich / Jacek Żukowski. Kielce : Muzeum Narodowe, 2018
77.Sadyzm i przemoc w sztuce współczesnej jako element szoku społecznego na podstawie analizy wybranych tekstów piosenek rockowych i współczesnej kinematografii / Piotr Maron. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
78.Scena - między słowem a obrazem : o kompozycji dramatów Juliusza Słowackiego / Magda Nabiałek. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018
79.Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia / Jowita Guja. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2018
80.Studia wybrane z dziejów społeczeństwa, prawa i ustroju Europy wczesnośredniowiecznej / Karol Modzelewski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
81.Stulecie polskiej polityki społecznej : 1918-2018 / redakcja Elżbieta Bojanowska, Mirosław Grewiński, Marek Rymsza, Gertruda Uścińska. Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : 2018
82.Świat teatru - świat wartości : wychowanie obywatelskie w teatrze szkolnym jezuitów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. : księga zbiorowa / pod redakcją Jana Okonia. Kraków : Collegium Columbinum, 2017
83.Systemy walutowe współczesnego świata / pod redakcją Jerzego Łazora i Wojciecha Morawskiego. Warszawa ; Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, 2018
84.Szlak Jedwabny i Chiny : historia i dzień dzisiejszy / Wojciech Hübner. Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2018
85.Terroryzm a migracja : zależności i skutki / Paweł Lubiewski. Wrocław : Tum Wydawnictwo i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2018
86.Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku / redakcja Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Albert Nowacki. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
87.Ulepszanie człowieka : perspektywa filozoficzna / redakcja Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018
88.W poszukiwaniu symboliki długoszowych roczników... / Barbara Kowalska. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego, 2017
89.W walce o hegemonię? : religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych / Katarzyna Zielińska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
90.Wartości i antywartości w tygodnikach opinii : analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej / Laura Polkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2018
91.Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne / Izabela Bukalska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
92.Witold Gombrowicz pisarz argentyński : antologia / redakcja Ewa Kobyłecka-Piwońska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; 2018
93.Wokół pojęcia fantazji : południe XIX wieku i przemany idealizmu / Damian Włodzimierz Makuch. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
94.Wolność jest trudniejsza, niż myśleliśmy : teksty z "Tygodnika Powszechnego" / opieka redakcyjna: Damian Strączek. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2018
95.Wschodnim pograniczem literatury polskiej : od Średniowiecza do Oświecenia / Andrzej Romanowski. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2018
96.Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej / Agnieszka Jędrzejowska. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017
97.Wybór pism filozoficznych. T. 3, Od filozofii religii do eidos Kościoła / Marian Jaworski. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018
98.Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów / Jan Okoń. Kraków : Collegium Columbinum, 2018
99.Z Austrią czy z Prusami? Polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778 / Jacek Kordel. Kraków : Arcana, 2018
100.Zalękniony mózg : jak dzięki sile neuronauki pokonać zaburzenia lękowe, ataki paniki i zamartwianie się / Catherine M. Pittman, Elizabeth M. Carle. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
101.Zofia Posmysz : Szrajberka 7566 : Auschwitz 1942-1945 / Maria Anna Potocka. Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, 2018