Nabytki - marzec 2018

1.200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Jakub Slawik, Jarosław A. Sobkowiak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
2.Aspi-racje : naukowy obraz osób z zespołem Aspergera w aspekcie kulturowym, terapeutycznym i komunikacyjnym / redakcja naukowa Andrzej Kominek. Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2016
3.Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1817-2017 : miscellanea / redaktorzy naukowi Jolanta Talbierska, Zbigniew Olczak. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
4.Bliski Wschód między konfliktem a stabilizacją / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Renata Podgórzańska, Jarosław Piątek. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
5.Bóg - człowiek - świat : szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga / pod redakcją Dominiki Jacyk. Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2017
6.Bolesław Prus : pomiędzy tekstami / pod redakcją Dariusza Piechoty, Agnieszki Trześniewskiej. Lublin : Norbertinum, 2017
7....byłem z tymi ludźmi : życie i działalność księdza Romana Kotlarza / Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski, Jerzy Kutkowski. Radom : Katedra Radomska : 2018
8.Byrscy : etos teatru / redakcja naukowa Diana Poskuta-Włodek. Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Instytut Filologii Polskiej, 2017
9.Chrystus w kraju samurajów / Dorota Hałasa, Zygmunt Kwiatkowski SJ. [Lublin] : Studio R-ka, 2017
10.Co po Europie? / Iwan Krastew. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018
11.Cyrk w świecie widowisk / pod redakcją Grzegorza Kondrasiuka. Lublin : Warsztaty Kultury w Lublinie, 2017
12.Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki : przegrani zwycięzcy? : społeczeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945 / Jacek Chrobaczyński. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
13.Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X-XI wieku / Marzena Matla. Poznań : Instytut Historii UAM, 2017
14.Człowiek i metafizyka : wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi / Damian Michałowski. Poznań : [wydawca nieznany], 2015
15.Człowiek, media, środowisko naturalne, ekologiczny wymiar komunikacji / redakcja naukowa Ilona Biernacka-Ligięza, Kamil Fil. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
16.Człowiek w obliczu kresu życia : studia interdyscyplinarne / redakcja naukowa Beata Antoszewska, Sławomir Przybyliński. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017
17.Człowiek wobec zagrożeń pogodowych : konfrontacja i prewencja / Piotr Próchniak. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
18.Dlaczego Europa musi stać się republiką! : utopia polityczna / Ulrike Guérot. Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2017
19."Dlaczego tamtych stron zapomnieć nie ma mocy..." : Kresy w twórczości Juliana Wołoszynowskiego / Barbara Sokołowska. Rzeszów : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2018
20.Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017
21.Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017
22.Drogi i bezdroża dziejopisarstwa / Marek Cetwiński. Olsztyn : Studio AB, 2017
23.Dwie wieże i minaret : szkice z katolickiej nauki społecznej / Piotr Mazurkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
24.Dwudziestolecie : przedstawienia / Krystyna Duniec. Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2017
25.Działania psychologiczne wybranych państw / Tomasz Kacała. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
26.Ekonomia a chrześcijaństwo : świat biznesu przez pryzmat encyklik św. Jana Pawła II Centesimus Annus i Laborem Exercens / redakcja naukowa Agnieszka Lekka-Kowalik. Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II ; 2017
27.Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II / Zygfryd Glaeser. Kamień Śląski ; Instytut Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2017
28.Elementy duchowości ekumenicznej = The elements of ecumenical spirituality / Marek Tatar. Pelplin : Bernardinum, 2018
29.Europejska Przestrzeń Kulturowa (EPQ) : kino - teatr - nowe media / Michał Jamiołkowski, Nina Oborska, Krzysztof Tkaczyk (red.). Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
30.Event w życiu społecznym i religijnym : perspektywa socjologiczna / Agnieszka Zduniak. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
31.Gotowi na przemoc : mord, antysemityzm i demokracja w międzywojennej Polsce / Paweł Brykczyński. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017
32.Idol w kulturze : studia / pod redakcją Edwarda Fiały, Adama Fitasa, Dariusza Skórczewskiego. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
33.Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku : między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing / Elzbieta Trafiałek. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
34.Inny/obcy : transnarodowe i transgresyjne motywy w twórczości Petera Weira / Magdalena Kempna-Pieniążek, Przemysław Pieniążek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
35.Inny w edukacji i kulturze regionu / redakcja naukowa Zofia Budrewicz, Maria Sienko. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017
36.Jerzy Staniszkis : architekt / Magdalena Stopa. Warszawa : Salix alba, 2018
37.Józef Piłsudski : człowiek - żołnierz - polityk / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
38.Kamienie węgielne : na czym nam zależy? / Chantal Delsol. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018
39.Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) : myśl społeczna / redakcja Stanisław Fel, Marek Wódka OFM Conv. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
40.Karnoprawne aspekty ochrony środowiska : wyzwania dla teorii i praktyki / redakcja naukowa Marcin Adamczyk, Justyna Karaźniewicz, Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017
41.Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu / Adam Zadroga. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018
42.Kazimierz Moczarski : biografia / Anna Machcewicz. Kraków : Znak Horyzont, 2018
43.Konsulat bez precedensu : Agencja Konsularna we Lwowie wobec problemów mniejszości polskiej / Agnieszka Sawicz. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii, 2017
44.Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2018
45.Literackie ślady wiary : od romantyzmu do współczesności / Ryszard Zajączkowski. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
46.Literatura współczesna w edukacji polonistycznej. T. 1, Analizy i (re)interpretacje / pod redakcją naukową Elzbiety Mazur. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
47."Literatury mniejsze" Europy romańskiej. 3, Pośród literatur świata / redaktorzy tomu Mirosław Loba, Barbara Łuczak i Alfons Gregori. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
48.Losy Niemców rosyjskich i stan ich języka (do 1941 roku). Cz. 1, Zbiorowość niemiecka na ziemi rosyjskiej (od zarania do początków XX wieku) / Jolanta Mędelska, Marek Cieszkowski, Maria Jankowiak-Rutkowska. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
49.Lublin - miasto zgody religijnej : ekumenizm w historii, teologii, kulturze = Lublin - city of religious agreement : ecumenism in history, theology, culture / redakcja naukowa = edited by Sławomir Pawłowski SAC, Sławomir Jacek Żurek. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2017
50.Metodologiczne vademecum badacza pedagoga / Heliodor Muszyński. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018
51.Metody wychowawcze rodziców a agresja interpersonalna młodych dorosłych / Monika Dominiak-Kochanek. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017
52.Między swobodą a zakazem czyli o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej / pod redakcją naukową Andrzeja Stasiaka i Jolanty Śledzińskiej. Warszawa : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 2017
53.Między Warszawą a Tokio : polsko-japońska współpraca wywiadowcza 1904-1944 / Hiroaki Kuromiya, Andrzej Pepłoński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
54.Moje imię Człowiek : ksiądz Jan Zieja / redaktor naczelny Aleksander Seniuk. Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II : 2017
55.Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha / Angela Bajorek. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
56.Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych / pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego, Macieja Dudy. Olsztyn : Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski : 2017
57.Niebanalne oblicza resocjalizacji i profilaktyki społecznej / redakcja naukowa Przemysław Frąckowiak, Anna Knocińska, Peter Jusko. Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2016
58.(Nie)obecne dziedzictwo : rozważania o Kręgu z Krzyżowej / pod redakcją Tomasza Skoniecznego. Wrocław ; Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, 2017
59.Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne / Bożena Majerek. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
60.Nieskończoność : badania interdyscyplinarne : studia / pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Dominika Suleja. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017
61.Norwid wobec Powstania Styczniowego / redakcja Piotr Chlebowski. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
62.Nowa pozycja Chin w zmieniającym się świecie : polityka - ekonomia - społeczeństwo / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Andrzej Stelmach, Maciej Walkowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
63.Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski : dylematy samoidentyfikacji Europejczyków / Magdalena Ziętek-Wielomska, Adam Wielomski. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej : 2017
64.Pamiętajcie to imię! : Józef Piłsudski w poezji / wybór utworów Dariusz Staniszewski. Łódź : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2017
65.Pisarz i wyznawca : w kręgu twórczości Romana Brandstaettera / Ryszard Zajączkowski. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
66.Po Zgorzelskim : pytania o przyszłość humanistyki / redakcja Małgorzata Łukaszuk, Wojciech Kaczmarek. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
67.Pod rządami nieobecnego monarchy : Królestwo Polskie 1370-1382 / Andrzej Marzec. Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2017
68.Pogranicze cywilizacji : współczesne wyzwania Azji Centralnej i Kaukazu / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Zbigniew Girzyński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
69.Pol + Mashreq Conference : artykuły i prelekcje o historii i przyszłości polsko-egipskiej współpracy = Pol + Mashreq Conference : articles on the history and future of Polish-Egyptian cooperation / redakcja Maciej Maria Jastrzębski, Dominik Szczęs. Warszawa : Wydawnictwo Asian Century Patrycja Pendrakowska, 2017
70.Polacy i Żydzi ofiary niemickiej okupacji Ziemi Sierpeckiej w latach 1939-1945 / redakcja Zdzisław Dumowski i Krzysztof Stręciwilk. Sierpc : Społeczny Komitet Renowacji Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Wojska Polskiego 28a : 2018
71.Polacy w Ameryce. T. 1, Materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej z okazji 50-lecia Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, 27-28 czerwca 2017 roku = Poles in America. Vol. 1, Research papers presented at the Polisch-American conference. Warka : Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2017
72.Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską / Joanna Zegzuła-Nowak. Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2017
73.Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku : prasa organizacji politycznych / pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego. Białystok : Wydawnictwo HUMANICA, 2017
74.Polska bez Żydów : studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914) / Grzegorz Krzywiec. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017
75.Polskie art déco : materiały szóstej sesji naukowej "Polskie art déco. Wnetrza mieszkalne" pod przewodnictwem prof. Anny Sieradzkiej, prof. Andrzeja K. Olszewskiego i dr Anny Kostrzyńskiej-Miłosz w Muzeum Mazowieckim w Płocku 8-9 czerwca 2015 roku. Płock : Muzeum Mazowieckie, 2017
76.Pomiędzy mythos i logos społecznej zmiany / pod redakcją Janusza Golinowskiego, Sławomira Sadowskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
77.Poradnictwo w prasie kobiecej drugiej połowy XX wieku : studium genologiczne / Joanna Smól. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018
78.Prawo i kultura we współczesnej Japonii / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Bidziński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
79.Próba literackiej summy : pisarz - prawda - historia w Czerwonym kole Aleksandra Sołżenicyna / Monika Sidor. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
80.Przyboś dzisiaj / pod redakcją Zenona Ożoga, Janusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
81.Przyszłość wolności : demokracja nieliberalna w Stanach Zjednoczonych i na świecie / Fareed Zakaria. Warszawa : Fundacja Kultura Liberalna : 2018
82.Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym : Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński / Andrzej Karcz. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017
83.Rozwarstwienie społeczne : zasoby, szanse i bariery : Polskie Badania Panelowe POLPAN 1988-2013 / pod redakcją Anny Kiersztyn, Danuty Życzyńskiej-Ciołek, Kazimierza M. Słomczyńskiego. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2017
84.Rzeczy, ludzie, zjawiska : studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce / Dariusz Jarosz. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2017
85.Rzeka świadomości / Oliver Sacks. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2018
86.Rzut oka czyli... Rozmowy o malarstwie historycznym / Beata Sekuła i Piotr Ostaszewski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
87.Sąsiedztwa III RP : Słowacja : zagadnienia społeczne / pod redakcją Marcina Dębickiego i Julity Makaro. Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991, 2017
88.Skarbiec : 200 lat Ossolineum / wybór i opracowanie Marta Markowska. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2017
89.Skowyt i szał : o muzyce w polityce w latach 80. XX wieku / Katarzyna Anna Głuszak. Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2018
90.Słowacki medytacyjny : późny etap życia i liryki Juliusza Słowackiego w świetle medytacji / Monika Kulesza. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
91.Społem 1906-1939 : idea, ludzie, organizacja. T. 1 / Aleksandra Bilewicz. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2017
92.Społem 1906-1939 : idea, ludzie, organizacja. T. 2, Wybór źródeł / redakcja naukowa Aleksandra Bilewicz. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2017
93.Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna / redakcja naukowa Agnieszka Fihel. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
94.Struktury metodologiczne w nauce : słowa klucze filozofii nauki / Zygmunt Hajduk. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
95.Style radykalnej woli / Susan Sontag. Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2018
96.Świat ze słów : angielskie miesięczniki XVIII wieku : media, informacja i opinia publiczna / Paweł T. Dobrowolski. Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2018
97.Szkice z pedagogiki senioralnej / Przemysław Ziółkowski. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2017
98.Szkolne gry z historią / pod redakcją Doroty Obidniak i Anny Dzierzgowskiej. Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 2017
99.Szwajcaria oczami Polaków na przełomie XIX/XX wieku / Izabela Gass. Warszawa : Polska Akademia Nauk Archiwum : 2017
100.Teoria literatury żywa. 6, Literatura w Austrii - Austria w lietraturze / Kamilla Najdek, Krzysztof Tkaczyk, Anna Wołkowicz (ed.). Warszawa : [Krzysztof Tkaczyk], 2017
101.Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych, 1986-2016 / redakcja naukowa Ryszard Piotrowski, Andrzej Szmyt. Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
102.Tyflopedagogika wobec różnorodności współczesnych wyzwań edukacyjno-rehabilitacyjnych / redakcja naukowa: Kornelia Czerwińska, Kamila Miler-Zdanowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017
103.Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych : analiza biometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki / Renata Frączek. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
104."Utajony romantyzm" : Eliza Orzeszkowa a tradycja romantyczna / Ireneusz Sikora, Aneta Narolska. Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016
105.Uwolnić wolność : wiara a polityka w trzecim tysiącleciu / Joseph Ratzinger Benedykt XVI. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : 2018
106.W obliczu kryzysu : przyszłość polityki azylowej i migracyjnej Unii Europejskiej / redakcja naukowa Anna Magdalena Kosińska. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
107.W stronę Albionu : studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej / Mirosława Hanusiewicz-Lavallee. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
108.Wartości - antropologia - kultura w badaniach humanistycznych / redakcja Ryszard Strzelecki, Ewa Górecka. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
109.Witraże - dziedzictwo cenne czy niechciane? / redakcja Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska. Kraków : Stowarzyszenie Miłośników Witraży "Ars Vitrea Polona" ; 2017
110.Wolność człowieka i jej granice / redakcja naukowa Konrad Kozioł. Lublin : Wydawnictwo Regis, 2017
111.Wschodnie i zachodnie szlaki migracji Polaków : ślady działalności kulturalnej / pod redakcją Piotra Kraszewskiego, Magdaleny Lachowicz i Tomasz Nakonecznego. Poznań : Instytut Wschodni UAM, 2017
112.Współczesny protokół dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce / Andrzej Wacław Bortnowski. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
113.Wstęp do badań nad polskim systemem medialnym / Marek Gędek. Lublin : Norbertinum, 2016
114.Wyjątkowość Kościoła katolickiego / redakcja: Andrzej A. Napiórkowski OSPPE. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2018
115."Zawsze niezakończona przeszłość" : dzieciństwo i jego sąsiedztwa w poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Robert Mielhorski. Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2017
116.Zgłębiając własną tajemnicę : Kościół w żydowskiej myśli mesjańskiej / Mark S. Kinzer. Kraków : Bratni Zew Wydawnictwo Franciszkanów, 2017
117.Związki i organizacje nauczycielskie w Drugiej Rzeczypospolitej / red. Piotr Gołdyn. Poznań ; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 2017
118.Związki zawodowe i organizacje nauczycielskie w okresie PRL-u / red. Piotr Gołdyn. Poznań ; Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 2017