Nabytki - sierpień 2019

1.Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce / Tomasz Litwin, Krzysztof Łabędź, Radosław Zyzik. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum : 2019
2.Architektura w mieście, architektura dla miasta : przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w "długim" dziewiętnastym wieku / redakcja naukowa Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kos. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019
3.Armagedon i paranoja : zimna wojna - nuklearna konfrontacja / Rodric Braithwaite. Kraków : Znak Horyzont, 2019
4.Bracia z ulicy Freta : studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej / Wiktor Szymborski. Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018
5.Diakonat stały w Kościele w Polsce : historia - teologia - wyzwania / pod redakcją Waldemara Rozynkowskiego. Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2019
6.Diaspora - pamięć - miejsca : Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie : studium etnograficzne / Patrycja Trzeszczyńska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
7.Dipisi : Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945-1948 / Katarzyna Person. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2019
8.Drugi sobór watykański o Żydach i judaizmie : historia powstania tekstu Nostra aetate 4 / Ks. Andrzej Tulej. Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2019
9.Dwa światy : zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914 / Magdalena Nowak. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
10.Dyplomaci Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 maja 1791 roku / Henryk Kocój. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
11.Dziewczynka z głową pełną bajek : wielkie tematy w prozie Marty Tomaszewskiej / Agnieszka Miernik. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
12.Dziwne kształty życia : studia i szkice z dziejów biografistyki polskiej połowy XIX wieku / Zofia Dambek-Giallelis. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019
13.Edukacja w warunkach globalnych i lokalnych : konteksty i egzemplifikacje / redakcja naukowa Aleksandra Boroń, Anna Mańkowska, Celina Czech-Włodarczyk, Paulina Peret-Drążewska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018
14.Eliza Orzeszkowa : fizjonomiczne studia portretowe / Ewa Skorupa. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
15.Emigracja polityczna : przypadek polski : wybór tekstów z okresu zaborów / wyboru dokonał, opracował i wstępem opatrzył Jacek Kloczkowski. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2018
16.Festung Europa / Monika Gabriela Bartoszewicz. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2018
17.Góry i teczki : opowieść człowieka umiarkowanego : biografia mówiona Andrzeja Paczkowskiego / Patryk Pleskot. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2019
18.Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego : teoria i praktyka / Alicja Małgorzata Graczyk. Wrocław : PWN, 2019
19.Hamlet.pl : myślenie Hamletem w powojennej kulturze polskiej / Wanda Świątkowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
20.Hanka Ordonówna : miłość jej wszystko wybaczy / Anna Mieszkowska. Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o., 2019
21.Hanka : pierwsza powieść o Ordonównie / Katarzyna Droga. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019
22.Heroica : bohaterstwo w literaturze i kulturze europejskiej / redakcja naukowa Anna Gawarecka, Włodzimierz Szturc, Elżbieta Wesołowska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019
23.Historia, biografia, literatura : studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku / pod redakcją Elżbiety Dutki i Mariana Kisiela. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
24.Imago - vox demonstrans : studia z dziejów sztuki i kultury / redakcja Tadeusz Dola, Erwin Mateja. Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2018
25.Ius est ars boni et aequi : sztuka w prawie, prawo w sztuce / redakcja Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Izabela Leraczyk. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
26.J. R. R. Tolkien - pisarz stulecia / T. A. Shippey. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2019
27.Jestem inny : moje wskazówki dla aspich, ich rodzin i terapeutów / John Elder Robison. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
28.Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku : konteksty ezoteryczne i interpretacje / Agata Świerzowska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
29.Kaganek oświaty, czy kopcący ogarek? : rzecz o reformach oświaty i nauki / Zygmunt Zieliński. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
30.Kobiety biblijne na tle epoki / Jan Klinkowski. Legnica : Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy ; 2019
31.Kołyma : Polacy w sowieckich łagrach : bez komentarza : wspomnienia i dokumenty / wybór tekstów i redakcja merytoryczna Sebastian Warlikowski. Warszawa : Zona Zero, 2019
32.Komedia na miarę : skamandryci w teatrze / Joanna Warońska. Częstochowa : UJD, 2019
33.Komuniści i Watykan : polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945-1974 / Wojciech Kucharski. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
34.Komunizm : tam i... z powrotem / pod redakcją Ewy Pogonowskiej i Rafała Szczerbakiewicza. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
35.Konfederacja Barska : 1768-1772 / pod redakcją Adama Danilczyka. Warszawa : Wojskowy Instytut Wydawniczy : 2018
36.Konserwatywny umysł : od Burke'a do Eliota / Russell Kirk. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2017
37.Kresy : należna prawda i pamięć, nie zemsta : materiały z konferencji zorganizowanej 7 lipca 2018 roku / redakcja pracy zbiorowej Krzysztof Bąkała, Witold Listowski, Tadeusz Skoczek. Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2019
38.Leśmian w Europie i na świecie / redakcja naukowa Żaneta Nalewajk, Magdalena Supeł. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
39.Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia, filozofia, religia / pod redakcją Sylwii Konarskiej-Zimnickiej, Lucyny Kostuch, Beaty Wojciechowskiej. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
40.Mickiewicz hermetyczny / Zdzisław Kępiński. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
41.Między Zachodem a Wschodem : to samo i inne / Beata Szymańska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
42.Muzea współczesne / Mieczysław Treter. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : 2019
43.Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015 / Umberto Eco. Warszawa : Noir sur Blanc, 2019
44.Nadwyżka czy deficyt kompetencji? : konsekwencje niedopasowania na rynku pracy / Marcin Kocór. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
45.Napoleon : człowiek i mit / Adam Zamoyski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2019
46.Oblicza współczesnej propagandy : przypadek chińsko-tajwańskiej wojny informacyjnej / Robert Rajczyk. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
47.Otwierając głowy : migracje i kompetencje społeczne / Izabela Grabowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
48.Performatywy : składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu / Joanna Orska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
49.Pierwochrześcijanie : Zrzeszenie Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan w latach 1912-1947 / Janusz Sobiech. Warszawa : Janusz Sobiech, 2019
50.Pierwsza niemiecka okupacja : Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914-1918 / redakcja naukowa Grzegorz Kucharczyk. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2019
51.Pierwsza w "Burzy" : wokół dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej / redakcja naukowa Ryszard Parafianowicz, Dariusz Miszewski. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019
52.Początki polityki Międzymorza : dyplomacja polska na Bałkanach = The beginnings of the Intermarium policy : Polish diplomacy in the Balkans : 1918-1939 / Aleksander Wasilewski. Warszawa : [Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją], 2019
53.Polityka kulturalna Unii Europejskiej / Bożena Gierat-Bieroń. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
54.Pomiędzy nacjonalizmem a federalizmem : literatura - religia - naród / redakcja Tomasz Garbol. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
55.Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych / redakcja naukowa: Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk, Jolanta Zozula. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019
56.Powierzchnia listowia sosny zwyczajnej jako funkcja struktury populacji / Monika Sporek. Warszawa : PWN, 2018
57.Powstańcy : ostatni świadkowie walczącej Warszawy / Magda Łucyan. Kraków : Znak Horyzont, 2019
58.Poznawanie dziejów czy wytwarzanie historii? : Jerzego Topolskiego przemiany poglądów na uprawianie historii / Paweł Gałkowski. Poznań : Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity, 2019
59.Prasa we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867-1918) / Jerzy Jarowiecki. Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", 2019
60.Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871-1947) / pod redakcją Grzegorza Kucharczyka. Warszawa : Instytut Historii PAN , 2019
61.Przemysł kulturalny : wybrane eseje o kulturze masowej / Theodor W. Adorno. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2019
62.Przymierze : fundamentalne założenia prawodawstwa małżeńskiego Kościoła rzymskokatolickiego i kościołów ewangelickich / Monika Gwóżdź. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
63.Religijność sarmacka w przekazie piśmiennictwa polskiego XVII i XVIII wieku : zarys monograficzny i antologia tekstów źródłowych / Beata Łukarska. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2018
64.Romantyzm i kino : idee i wyobrażenia romantyczne w filmach polskich reżyserów z lat 1947-1990 / Marcin Maron. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
65.Rozczytywanie Dąbrowskiej / redakcja Dorota Kozicka, Monika Świerkosz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
66.Sens wiary : religia z punktu widzenia ateisty / Tim Crane. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2019
67.Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego. T. 1 / pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza, Marka Zybury. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
68.Spór o Pascala : interpretacja chrześcijaństwa w pismach Leszka Kołakowskiego / Maciej Bogdalczyk. Kraków : MOT, 2019
69.System polityczny współczesnych Włoch : dynamika zmian / Rafał Dudała. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
70.Tatarskie dziedzictwo kulturowe. 2, Historia, literatura, sztuka / redakcja naukowa Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz, Galina Miškiniene. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
71.Tolerancja w czasach niepewności / Małgorzata Kossowska, Ewa Szumowska, Paulina Szwed. Sopot : Smak Słowa, 2018
72.Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich : w 95-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej / pod redakcją Joanny Głodkowskiej, Kaspra Sipowicza, Iwony Patejuk-Mazurek. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018
73.Unia 1940-1948 : dzieje zapomnianego ruchu ideowego / Marek Hańderek. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
74.Użyteczność, funkcjonalność i dostępność stron internetowych muzeów i instytucji kultury / Marta Woźniak-Zapór, Kinga Sorkowska-Cieślak. Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2018
75.W kulturze wstydu? : wstyd i jego reprezentacje w tekstach kultury / redakcja Anna Łebkowska, Łukasz Wróblewski, Klaudia Muca. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
76.W poszukiwaniu chrześcijańskiej tożsamości Europy : refleksje o stanie wiary i moralności współczesnej Europy / redakcja Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2018
77.Wakacje w Trzeciej Rzeszy : narodziny faszyzmu oczami zwykłych ludzi / Julia Boyd. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2019
78.Warszawa stolica szpiegów : 150 lat tajnych operacji, walki wywiadów, prowokacji i zamachów w sercu Polski / Andrzej Fedorowicz. Warszawa : Zona Zero, 2019
79.Wojna nadejdzie jutro : żołnierz legendarnego Kedywu AK ostrzega / Emil Marat, Stanisław Aronson, Michał Wójcik. Kraków : Znak Litera Nova, 2019
80."Wolność można odzyskać, młodości nigdy" : sytuacja młodzieży w okresie powojennej transformacji cywilizacyjnej w Polsce 1945-1956 / Anna Idzikowska-Czubaj. Poznań : Instytut Historii UAM, 2018
81.Współczynnik sztuki : polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a zaangażowaniem / Alina Świeściak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
82.Wychowanie do odpowiedzialności : studium teorii i praktyki pedagogiki integralnej / Alina Rynio. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
83.Wyrwa w świecie : przekład literacki w radzieckiej Litwie : casus Tomasa Venclovy i rówieśników / Beata Kalęba. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
84.Wywiad PRL a Watykan 1962-1978 / Władysław Bułhak. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
85.Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku : ludzie, struktury, idee / pod redakcją Patryka Pleskota. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
86.Z polskiego na nasze czyli Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny / Barbara Magierowa, Antoni Kroh. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2019
87.Zadania katolików świeckich w porządku doczesnym w świetle współczesnego nauczania Kościoła / Robert Sadlak. Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, 2018
88.Zanieczyszczenie światłem : źródła, obserwacje, skutki / pod redakcją Andrzeja Z. Kotarby. Warszawa : CBK PAN, 2019
89.Zrozumieć Rosję : święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej / Ewa Thompson. Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2019
90.Żywioły w literaturze dziecięcej : Ziemia / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019