Nabytki - styczeń 2018

1.20 lat Konstytucji RP : konferencja w Sejmie 8 kwietnia 2017 roku / wstępem opatrzył Janusz Gmitruk. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2017
2.Alkoholowe dzieje Polski : czasy rozbiorów i powstań / Jerzy Besala. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017
3."And the winner is..." : model niepełnosprawności w oscarowych produkcjach / Anna Bieganowska-Skóra. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
4.Angela Merkel i kryzys migracyjny : dzień po dniu / Robin Alexander. Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja Teologii Politycznej, 2017
5.Antropologia donosu / redakcja naukowa Jarosław Syrnyk, Robert Klementowski. Wrocław ; Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 2017
6.Antysemityzm w Królestwie Polskim : narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej (1864-1914) / Maciej Moszyński. Poznań : Instytut Historii UAM, 2017
7.Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego : adaptacja i inercja w przededniu arabskiej wiosny / Łukasz Fyderek. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016
8.Beda Czcigodny i bohaterowie historii kościelnej narodu angielskiego w polskim piśmiennictwie religijnym XVI-XVIII wieku / Bernadetta M. Puchalska-Dąbrowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017
9.Bilety do sklepu : handel reglamentowany w PRL / Andrzej Zawistowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
10.Błazen - wielki mąż : opowieść o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim / Józef Hen. Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017
11.Bronisława Wajs - Papusza (1908-1987) : biografia i dziedzictwo : praca zbiorowa / pod redakcją Dariusza A. Rymara. Gorzów Wielkopolski : Archiwum Państwowe, 2017
12.Czeski Kościół katolicki w zsekularyzowanym społeczeństwie / Joanna Brodniewicz. Poznań : Instytut Filologii Słowiańskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; 2016
13.Czytelnictwo - nowa jakość / pod redakcją naukową Beata[!] Janik i Wandy Bukowczan. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
14.Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
15.Debaty po roku 1989 : literatura w procesach komunikacji : w stronę nowej syntezy. (2) / pod redakcją Maryli Hopfinger, Zygmunta Ziątka i Tomasza Żukowskiego. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017
16.Domniemanie zgodności ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Marcin Dąbrowski. Olsztyn : Katedra Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UWM, 2017
17.Działalność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015-2017 / słowo wstępne Małgorzata Gersdorf. Warszawa : [wydawca nieznany], 2017
18.Dziecko w śpiączce : sens życia, sens troski / Aneta Maria Kochanowicz. Łódź : Palatum, 2016
19.Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej / redakcja naukowa Wojciech Bobrowicz, Anna Marta Żukowska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
20.Edukacja polonistyczna : metamorfozy kontekstów i metod / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
21.Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych / redakcja naukowa Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
22.Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. Tom 1, W kręgu średniowiecza / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak i Beaty Stuchlik-Surowiak przy udziale Magdaleny Komendy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
23.Ethos rycerski w kulturze : tradycje i kontynuacje. Tom 2, Ethos sarmacki i jego tradycje / pod redakcją Teresy Banaś-Korniak i Beaty Stuchlik-Surowiak przy udziale Magdaleny Komendy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
24.Etyka dla nauczycieli / pod redakcją Doroty Obidniak i Tomasza Sobierajskiego. Warszawa : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 2015
25."Folkhemmet" - czyli wspólny, dobry dom - w szwedzkich narracjach literackich o dzieciństwie / Magdalena Żmuda-Trzebiatowska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
26.Historia w kulturze ponowoczesnej : koncepcje - metody - perspektywy badawcze / pod redakcją Miloša Řezníka, Magdaleny Saryusz-Wolskiej, Sabine Stach i Katrin Stoll. Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2017
27.Inny w podróży. T. 1, Literackie świadectwa podróży na przestrzeni wieków / pod redakcją Oksany Weretiuk i Magdaleny Rabizo-Birek. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
28.Inny w podróży. T. 2, Narracje podróżnicze w XX i XXI wieku / pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Oksany Weretiuk, Matyldy Zatorskiej. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
29.Instytut : 70 lat historii ŻIH w dokumentach źródłowych / wybór i opracowanie Helena Datner, Olga Pieńkowska. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny, 2017
30.Jan Długosz (1415-1480) : życie i dzieła / pod redakcją Lidii Korczak, Marka Daniela Kowalskiego, Piotra Węcowskiego. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2016
31.Kino Islandii : tradycja i ponowoczesność / Sebastian Jakub Konefał. Gdańsk : Wydawnictwo w Podwórku, 2016
32.Klio za wielką wodą : polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku / Rafał Stobiecki. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017
33.Kongres Wiedeński / redakcja Norbert Kasparek, Mateusz Klempert. Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2016
34.Konwencje, stereotypy, złudzenia : relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada / Monika Malessa-Drohomirecka. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Univeritas", 2017
35.Kultura a rozwój / [redakcja] Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla. Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : 2017
36.Kultura indoeuropejska : antropologia wspólnot prehistorycznych / Andrzej P. Kowalski. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
37.Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w poezji Jacka Kaczmarskiego / Małgorzata Krzysztofik. Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2017
38.Lewica polska i niemiecka wobec I wojny światowej / redakcja naukowa Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017
39.Liberalizm i teoria polityczna / pod redakcją naukową Łukasza Dulęby, Janusza Wiśniewskiego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
40.Lwowianie w świecie : XVI międzynarodowe sympozjum biografistyki polonijnej "Lwowianie w świecie", Warszawa, 17 listopada 2017 r. : referaty sympozjalne / pod redakcją: Janusza Gmitruka, Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka. Warszawa : Fundacja Polonia Semper Fidelis, 2017
41.Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej / redakcja Monika Humeniuk, Iwona Paszenda. Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
42.Między ideą, pasją a działaniem : księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze / pod redakcją Pawła Grzywny, Joanny Lustig, Natalii Stępień-Lampy, Bożeny Zasępy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
43.Między irredentą a kolaboracją : od T(t)argowicy po "Kataryniarzy" / redakcja Mateusz Klempert. Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2017
44.Między tolerancją a niechęcią : polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości / pod redakcją naukową Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
45.Mit narodowy w literaturze i kulturze polskiej oraz krajów ościennych / redakcja naukowa Aldona Borkowska i Adriana Pogoda-Kołodziejak. Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017
46.Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim / Jolanta Sztachelska. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017
47.Myśl polityczna Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast : 1913/14-1931 / Marcin Jakub Wichmanowski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
48.Nie ma chleba bez wolności : polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1980 / Jan Skórzyński. Warszawa : Biblioteka "Więzi" : 2017
49.Oblicza wieku dziewiętnastego : studia z historii literatury, teatru i opery / Elżbieta Nowicka, Alina Borkowska-Rychlewska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
50.Obraz Izraela i Żydów w myśli chrześcijańskiej. Cz. 1, Historia / Łukasz Kamykowski. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - Wydawnictwo Naukowe, 2017
51.Od Kosmasa do Eschenloera : piśmiennictwo czeskie w średniowieczu / Wojciech Iwańczak. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2017
52.Od Munka do Maślony / Barbara Hollender. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2017
53.Perspektywy rozwoju polskiej polityki społecznej - doświadczenia i wyzwania / redakcja naukowa Barbara Szatur-Jaworska. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017
54.Płacz Antygony : o ludziach powstania styczniowego / Dorota Samborska-Kukuć. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
55.Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV w. : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Colloquia Castrensia zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum i Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszaw. Warszawa : Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, 2017
56.Podwójne życie reporterki : Fallaci, Torańska / Remigiusz Grzela. Warszawa : Prószyński Media, 2017
57.Pokonani : dlaczego pierwsza wojna światowa się nie zakończyła (1917-1923) / Robert Gerwarth. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017
58.Polityki kulturalne a wolność wypowiedzi artystycznej w Polsce w latach 1989-2015 / Daniel Przastek. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2017
59.Polityki relacji w literaturze kobiet po 1945 roku / pod redakcją Aleksandry Grzemskiej i Ingi Iwasiów. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017
60.Polska krytyka teatralna XIX wieku : postaci i zjawiska / pod redakcją Moniki Gabryś-Sławińskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
61.Polska w dyplomacji europejskiej w XX-XXI wieku / redakcja naukowa Elżbieta Alabrudzińska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
62.Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie "wskrzeszonej" Polski lat 1807-1830 / Mikołaj Getka-Kenig. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
63.Potęga ornamentu : europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 1840-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa / Agnieszka Partridge. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
64.Prawa zwierząt w konwencjach Rady Europy / Hanna Machińska. Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
65.Profilowanie kryminalne : wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw / Jan Gołębiowski. Łomianki : Centrum Psychologii Kryminalnej, 2017
66.Przerwane igrzyska : niezwykli sportowcy II Rzeczypospolitej / Gabriela Jatkowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
67.Przesmyk suwalski : Rosja kontra NATO / Tadeusz A. Kisielewski. Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2017
68.Przywrócić pamięci : 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951) / redakcja naukowa Marcin Marynowski i ks. Jacek Urban. Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2017
69.Realność "niższego" i "wyższego" człowieka "w obrębie" ludzkiego bytu : studium z antropologii filozoficznej właściwych podstruktur osobowego bytu ludzkiego / Mieczysław Paweł Migoń. Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017
70.Reformacja i władza : reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i w pierwszym dwudziestoleciu XVII wieku / Gabriela Wąs. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
71.Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową / redakcja naukowa Joanna Maria Garbula, Jacek Jan Pawlik. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017
72.Religia i sekularyzm : współczesny spór o sekularyzację / Miłosz PuczydłowskiĐ€Ń. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
73.Rola Kościołów w życiu gospodarczym ziem polskich / pod redakcją Kamila Kowalskiego, Rafała Matery, Andrzeja Pieczewskiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
74.Ruch eugeniczny w Polsce wobec chorych psychicznie w świetle wybranej literatury specjalistycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego / Beata Maja Uchto. Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 2017
75.Samuel Zborowski i jego czasy / Magdalena Ujma. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
76.Sawinkow / Andrzej Stanisław Kowalczyk. Warszawa : Biblioteka "Więzi", 2017
77.Sienkiewicz globalny / Krzysztof Stępnik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
78.Socrealizmy i modernizacje / pod redakcją Aleksandry Sumorok i Tomasza Załuskiego. Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2017
79.Spojrzenia z zewnątrz : Witold Gombrowicz w literaturze argentyńskiej (1970-2017) / Ewa Kobyłecka-Piwońska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; 2017
80.Społeczność arabska w Polsce : stara i nowa diaspora / Mustafa Switat. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2017
81.Sprzeciw sumienia lub Obowiązek nieposłuszeństwa : jego źródła i zastosowanie w sferze ochrony zdrowia / Jacques Suaudeau. Warszawa : Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2017
82.Stalin i naukowcy : historia geniuszu i szaleństwa / Simon Ings. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017
83.Stawisko - dom sztuki, dom bez granic = The Stawisko manor in Polish culture - a house without borders / Robert Papieski, Małgorzata Zawadzka. Podkowa Leśna : Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, 2016
84.Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku : ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych : kolor w architekturze historycznej / pod redakcją Barbary Marii Gawęckiej, Aleksandra Jankowskiego. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
85.Systemy relacji między Kościołem katolickim i Francją : studium historyczno-prawne / Urszula Wasilewicz. Lublin : Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2017
86.Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? : zmagania z myślą Hanny Arendt / Anna Czepiel. [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018
87.Sztuka przeciwko historii sztuki / pod redakcją Marii Poprzęckiej. Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2017
88.Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik : konteksty filozoficzne i kulturoznawcze. T. 1 / pod redakcją Katarzyny Majdzik i Józefa Zarka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
89.Udział katolików świeckich w życiu politycznym w Polsce w latach 1989-2004 / Witold Hetnar CSsR. Kraków : Wydawnictwo Homo Dei, 2017
90.W poszukiwaniu polskiej Nowej Fali / redakcja Andrzej Gwóźdź, Margarete Wach. Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; 2017
91.Wacław Tokarz (1873-1937) : z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski / pod redakcją Tadeusza Pawła Rutkowskiego i Tomasza Siewierskiego. Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2017
92.Wiarygodność chrześcijaństwa w pismach kard. Stanisława Nagyego SCJ / Adam Kumorek. Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2017
93.Wieśniak znad Garonny : stary świecki chrześcijanin snuje refleksje a propos czasów współczesnych / Jacques Maritain. Poznań : W drodze, 2017
94.Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w zbliżeniach polskich / Zofia Ożóg-Winiarska. Kielce : Instytut Filologii Polskiej UJK, 2017
95.Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016 / redakcja naukowa Walenty Baluk, Mykoła Doroszko. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2017
96.Wokół podstawowych zagadnień pedagogiki pracy / red. Ryszard Gerlach, Renata Tomaszewska-Lipiec. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
97.Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej / pod redakcją Anny Czabanowskiej-Wróbel, Marty Kotkowskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
98.Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny / redakcja naukowa Jerzy Nikołajew, Paweł Sobczyk, Konrad Walczuk. Warszawa ; Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, 2017
99.Wspomnienia / Siergiej Witte. Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2017
100.Wydarzenia Marca 1968 roku w pamięci i edukacji historycznej / pod redakcją Anny Głębiowskiej i Małgorzaty Świder. Opole : Uniwersytet Opolski, 2017
101.Żegota : ukryta pomoc / Bartosz Heksel, Katarzyna Kocik. Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017
102.Zerwana przeszłość : powojenne środowisko żydowskiej inteligencji twórczej : pomoc materialna i organizacyjna ze strony CKŻP / Agnieszka Żółkiewska. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2017
103."Żyłam z Wami, cierpiałam i płakałam z Wami" : w 100-lecie rozpoczęcia działalności Rosy Bailly na rzecz Polski oraz 40. rocznicę jej śmierci / redakcja naukowa Łukasz Stefaniak. Lublin : Norbertinum, Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2017