Nabytki - wrzesień 2017

1.Archiwa i bruliony pisarzy : odkrywanie / pod redakcją Marii Prussak, Pawła Bema, Łukasza Cybulskiego. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2017
2.Awangardowy konserwatyzm : idea polska w późnej nowoczesności / Paweł Rojek. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2016
3.Barok - romantyzm - kresy / Jan K. Ostrowski. Warszawa : Wydawnictwo DiG ; 2017
4.Blizny historii : geografia granic politycznych współczesnego świata / Stefan Kałuski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2017
5.Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych / Beata Pawletko. Katowice : "Śląsk" : 2016
6.Chrześcijańska alterglobalizacja : człowiek wobec globalizacji w antropologicznoteologicznej wizji Światowej Rady Kościołów / Przemysław Kantyka. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016
7.Chrześcijańska alterglobalizacja : Światowa Rada Kościołów na rzecz budowy globalnego społeczeństwa obywatelskiego / Piotr Kopiec. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016
8.Człowiek i wychowanie : od osoby do osobowości / Barbara Kiereś. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
9.Człowiek na granicy istnienia : dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania = Man on the edge of existence : a discussion on brain death and other aspects of dying / redakcja Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński. Kraków : Akademia Ignatianum : 2017
10.Czytane pod skreśleniem : Sienkiewiczowskie bruliony nowel jako wskazówki do analizy procesu twórczego / Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017
11.Dialog kultur czy zarzewie konfliktów? : problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w Europie / pod redakcją Tomasza Gajonika, Pawła Pietnoczki, Krzysztofa Sidorkiewicza. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017
12.Dostojewski : konflikt i niespełnienie / Michał Kruszelnicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
13.Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych. T. 2, Choroba w perspektywie społecznej - dialog, edukacja, wsparcie / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Wiesława Wójcika i Andrzeja Syroki. Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2017
14.Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych. T. 3, Miraże pseudoterapii i ich koszty zdrowotne i społeczne / pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki. Wrocław : UMW, 2017
15.Dybuk : na pograniczu dwóch światów / pod redakcją Mieczysława Abramowicza, Jana Ciechowicza, Katarzyny Kręglewskiej. Gdańsk : Muzeum Narodowe w Gdańsku : 2017
16.Edukacja mniejszości rasowych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych / Eugenia Potulicka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
17.Edyta Stein : Europa i jej tożsamość / pod redakcją naukową Jerzego Machnacza, Teresy Marcinów, Krzysztofa Serafina. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2017
18.Ekologia wyzwaniem dla Kościoła : praca zbiorowa / Andreas Pazifikus Alkofer, Jacques Arnould, Arnold Benz, Paweł Beyga, Jarosław Buczyński, Juan A. Martínez Camino, Vigen Guroian, Katarzyna Halkowicz, Hallvard Thomas Hole, Wendelin Knoch, Jarosław. Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny, 2017
19.Elementy społecznej nauki Kościoła / Stanisław Kowalczyk. Lublin : Norbertinum, 2017
20.Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji : główne rysy refleksji etycznej i działalności społecznej Światowej Rady Kościołów / Marcin Składanowski. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016
21.Europa swoich, Europa obcych : stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe / pod redakcją Magdaleny Żakowskiej, Agaty Dąbrowskiej i Jakuba Parnesa. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
22.Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów / pod redakcją Marceli Gruszczyk, Lecha Krzyżanowskiego, Miłosza Skrzypka. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
23.Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku : studium historyczno-polityczno-gospodarcze / Robert Kłaczyński. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017
24.Film noir i kino braci Coen / Kamila Żyto. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2017
25.Gatunki dziennikarskie w Europie : wstęp do genologii porównawczej / pod redakcją naukową Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Jędrzeja Morawieckiego, Pawła Urbaniaka. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
26.Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu / redakcja Anna Palusińska. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
27.Historie przedślubne : przemiany obyczajowości i instytucji zaręczyn / Iwona Przybył. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017
28.Homo ethicus - homo moralis : Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności / Wojciech Misztal. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017
29.Język polski i jego ochrona prawna w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej / Michał Bartoszewicz. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017
30.Kapitalizm : historia krótkiego trwania / Kacper Pobłocki. Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2017
31.Kategoria duchowości i jej wybrane parafrazy w pedagogice / Marta Znaniecka. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
32.Kino organiczne Mike'a Leigh / Artur Piskorz. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016
33.Kościół a Synagoga (30-313 po Chr.) : na rozdrożu / Mariusz Rosik. Wrocław : Chronicon Wydawnictwo, 2016
34.Kościół w kręgu historii i polityki : rys historiograficzny / Jan Walkusz. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
35.Kto sieje wiatr... : alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy : wybrane zagadnienia / Marek Andrzejewski. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
36.Kultura pokoju : wojna i pokój - od interpersonalnej do globalnej perspektywy / Tadeusz Iwiński, Helena Marek, Jerzy Wiatr (redakcja naukowa). Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016
37.Kultura to ty : filozofia kultury Józefa Wittlina / Hanna Trubicka. Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2017
38.Literatura i granice : szkice o literaturze XX i XXI wieku / redakcja Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katarzyna Gutkowska-Ociepa. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
39.Lokalne dziedzictwo kulturowe w doświadczeniu mieszkańców wsi / Izabella Bukraba-Rylska, Maria Wieruszewska, Konrad Burdyka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR : 2017
40.Lokalność i mobilność kulturowa teatru : śladami Arlekina i Pulcinelli / Ewa Bal. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017
41.Medycyna w filmie / redakcja Maciej Ganczar, Michał Oleszczyk. Kraków : Homini, 2017
42.Medycyna w teatrze / redakcja Maciej Ganczar, Krzysztof Rutkowski. Kraków : Homini, 2017
43.Między dyskursami, sztukami, mediami : komparatystyka jutra / redakcja naukowa Ewa Szczęsna, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński. Kraków : UNIVERSITAS, 2017
44.Między obojętnością a niechęcią : Piłsudczycy wobec Czechosłowacji w latach 1926-1939 / Sebastian Pilarski. Łódź ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017
45.Między pozytywizmem a nacjonalizmem : przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918 / redakcja Maciej Gloger. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017
46.Między realizmem a apostazją narodową : koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej / pod redakcją Macieja Zakrzewskiego. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : 2015
47.Migracje powrotowe : nauka i praktyka / pod red. Tomasza Sieniowa. Lublin : Petit SK : 2015
48.Mistrz - mentor - wychowawca : z problematyki twórczego wychowania i edukacji / pod redakcją Joanny Posłusznej i Magdaleny Prejsnar-Wąsacz. Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2015
49.Mosty nadziei : jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego / [redakcja Leszek Korporowicz, Paweł Plichta]. Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2016
50.Myśl polityczna Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939 / Ewa Pejaś. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017
51.Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną : gruzińska gałąź Poniatowskich / Mirosław Boruta. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017
52.Nierówności : co da się zrobić? / Anthony B. Atkinson. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017
53.Nieuchronny plagiat : prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim / Maciej Jakubowiak. Warszawa : Instytut Badań Literackich. Wydawnictwo, 2017
54."Nowy zaciąg pod chorągiew starą tryumfującego Jezusa" : o wyznaniowym wymiarze eposu biblijnego Wacława Potockiego / Monika Kowalczyk. Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
55.O Faraonie Bolesława Prusa : studium monograficzne / Roksana Blech. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
56.O państwie obywatelskim / Feliks Koneczny. Rzeszów : Ius est ars Instytut Mistrza Wincentego z Karwowa i Profesora Feliksa Konecznego ; 2017
57.Obcy w mieście : żołnierze radzieccy w pamięci, doświadczeniu i opowieści legniczan / Zuzanna Grębecka. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2017
58.Płk Józef Beck (1894-1944) : żołnierz, dyplomata, polityk / pod redakcją Sławomira M. Nowinowskiego. Łódź ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, 2017
59.Podstawy teorii znaku ikonicznego / Kazimierz Świrydowicz. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017
60.Pokolenie "Współczesności" : twórcy, dzieła, znaczenie / redakcja naukowa Zbigniew Kopeć, Jan Galant, Agnieszka Czyżak, Ewelina Chodakowska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
61.Polacy na Islandii : rekonstrukcja przestrzeni obecności / Małgorzata Budyta-Budzyńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016
62.Polski Szwajcar Konstanty Regamey : przyczynek do polsko-szwajcarskich stosunków kulturalnych i naukowych / Marek Andrzejewski. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
63.Poradnik dyktatora czyli O politycznych zaletach niegodziwości / Bruce Bueno de Mesquita, Alastair Smith. Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2017
64.Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej / Mariola Kondracka. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017
65.Predyktory nonkonformizmu pozornego / Ryszarda Ewa Bernacka. Lublin : Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
66.Prekariat : perspektywa katolickiej nauki społecznej / redakcja Jan Mazur, Łukasz Marczak. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017
67.Proza Tadeusza Micińskiego : studia / wstęp Jarosław Ławski. Białystok : Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku : 2017
68.Psychologia hejtu, czyli Jak radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym / Mateusz Grzesiak. Warszawa : Starway Institute, 2017
69.Regionalizm współczesnej architektury reakcją na procesy globalizacji / Wojciech Jan Chmielewski. Kraków : Wydawnictwo PK, 2017
70.Relacje polsko-tureckie w oczach polskich, tureckich i ukraińskich badaczy : zbiór studiów / redakcja naukowa Michał Jarnecki, Karol Kujawa. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
71.Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie. T. 1, Zagadnienia teoretyczne. Europa i obszar poradziecki / redakcja Andrzej Szabaciuk, Dariusz Wybranowski, Radosław Zenderowski. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016
72.Rewolucja międzypaździernikowa : Polska 1956-1957 / Jerzy Kochanowski. Kraków : Znak Horyzont, 2017
73.Rosja : przestrzeń, czas i znaki / Elżbieta Przybył-Sadowska, Jakub Sadowski, Dorota Urbanek. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016
74.Sejm konwokacyjny po śmierci Jana III Sobieskiego / Ewa Gąsior. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017
75.Słownik polskich autorów literatury kryminalnej / pod redakcją Ewy Dąbrowskiej, Hanny Wojciechowskiej, Irka Grina. Kraków : nakł. Wydawnictwa EMG ; 2017
76.Staropolskie kolędy : cud betlejemskiej nocy w relacji autorów 'Kantyczek karmelitańskich' z XVIII wieku / Maria Borejszo. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016
77.Strach, wstręt, wstyd i inne fobie / pod redakcją Małgorzaty Czapigi, Katarzyny Konarskiej. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
78.Sulejman Wspaniały i jego wspaniałe stulecie / André Clot. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2017
79.Święte wojny Piastów / Darius von Güttner-Sporzyński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017
80.Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu / redakcja naukowa Sławomir Gawlas, Paweł Żmudzki. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
81.Szata liturgiczna / redakcja Adelajda Sielepin CHR, Jarosław Superson SAC. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2016
82.Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza / Krzysztof Ratajczak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
83.Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim : studium socjologiczne / Janusz Mariański. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
84.Twórczość Włodzimierza Odojewskiego w kręgu powojennych orientacji literackich / Anna Maria Skibska. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016
85.Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku : studium źródłoznawczo-demograficzne / Piotr Rachwał. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
86.Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Renata Siemieńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017
87.Wartości polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów : struktury aksjologiczne i granice cywilizacyjne / redakcja naukowa Anna Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017
88.Więcej niż teatr : sztuka zaangażowana i angażująca wychowawczo : Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki / redakcja naukowa Maria Szczepska-Pustkowska, Ewa Rodziewicz. Gdańsk ; Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017
89.Wiedza a moralność / redakcja Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński, Jan Szymczyk. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
90."Właściwie jestem nieprzetłumaczalna" : o prozie Elfriede Jelinek w polskim przekładzie / Anna Majkiewicz. Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe : 2016
91.Współczesne media : gatunki w mediach. T. 1, Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych / pod redakcją Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
92.Współczesne transformacje medialne : prasa bezpłatna, nowe media i etyka / Ignacy S. Fiut. Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2015
93.Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego : praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Miszczuka. Lublin : Norbertinum, 2017
94.Zagłada II Rzeczypospolitej / pod redakcją Filipa Musiała. Kraków : Instytut Pamięci Narodowej : 2015
95.Złowić frajera : ekonomia manipulacji i oszuswta / George A. Akerlof, Robert J. Shiller. Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017
96.Zmagania religijne : uwarunkowania i funkcje / Beata Zarzycka. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017
97.Zmierzch decentralizacji? : instytucjonalny krajobraz opieki zdrowotnej w Europie po nowym zarządzaniu publicznym / Dawid Sześciło. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2017
98.Znaczenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla tekstu jednolitego ustawy / redakcja naukowa Marzena Laskowska. Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017
99.Zobaczyć, opisać, zrozumieć : polskie reportaże literackie o rosyjskim imperium / Monika Wiszniowska. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
100.ZSRR wobec ukraińsko-polskiego konfliktu narodowościowego na Ukrainie Zachodniej w latach 1939-1947 / Ihor Iliuszyn. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017
101.Zwierzęta w okopach : zapomniane historie / Éric Baratay. Gdańsk : Wydawnictwo w Podwórku, 2017